Gruveåsen som naturreservat

Renna fra Kongens dam mot Gyldenløve dam

Renna fra Kongens dam mot Gyldenløve dam Foto:

Av
DEL

LeserbrevGruveåsen som naturreservat

Å inkludere gruveåsen i Barmen naturreservat vil antagelig være siste spiker i kisten for våre kulturminner etter Kongsberg Sølvverk. Videre vedlikehold og vern av kulturminnene vil omtrent være nærmest umuliggjort.

§ 37.(naturreservater)
I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet.

Miljøpartiet De Grønne hevder

”at Kulturminnene kan, som mange allerede har nevnt i Laagendalsposten, enkelt inkluderes inn og følges opp selv om det blir et vern.”

Dette medfører ikke riktighet.

Noen form for vedlikehold vil nok kunne la seg gjøre, men overhodet ikke på en enkel måte! Et eksempel: Vannrennene fra Kongens dam går lekk. Dette er kritisk og må tettes raskt, da vann som kjent graver ut masser. Statskog som forvalter disse kulturminnene har ikke lov å kjøre inn dit med utstyr for å tette disse rennene, men må søke om tillatelse. Statskog må da først samle sammen mye dokumentasjon og analyse som vedlegg til en søknad og så må søknaden behandles ! Og med minimum 3-4 ukers behandlingstid. Vannet fra den ødelagte renna har da i denne tiden klart å grave ut så mye masse at sidemuren har rast ut! Med ett har en forholdsvis enkel og rimelige reparasjonen blitt til en veldig kostbar og omfattende restaureringssak. Vi har mange slike renner! For ikke å snakke om dammer. Det tar ikke lange tiden før vi da er uten vann i dammene, renner går tørre og raser ut. Hele gruveåsen som vi i dag kjenner den vil endres.

§ 48.(dispensasjon fra vernevedtak)
Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

§ 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling)
Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. Tillatelse kan bare gis dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for forslaget. Når vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig kan Kongen likevel gi tillatelse til tiltaket.
Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan offentlig myndighet ikke gi tilskudd til tiltak i et område som inngår i verneforslaget.

Det kreves da ikke store fantasien for å forestille seg hva som etter en stund kommer til å skje med våre kjære kulturminner, som er Kongsbergfolkets DNA. Vi er stolte av vår arv og ønsker å bevare den, og vise den stolt frem for besøkende. ”Dugnadsgjengen” har jobbet iherdig for dette i hele sommer. De har ryddet frem og rensket 8 hjulstefundamenter med tilhørende vannrenner. Dette er nå syneliggjort for alle som går langs Korsveien og ”Telefonløypa”. Det ligger nå til rette for å lage en kultursti gjennom dette ryddede kulturlandskapet med skilter, benker og annen nyttig informasjon, slik at kulturminnene blir mer tilgjengelig for folket. Blir Gruveåsen en del av Barmen naturreservat, får vi ikke lov til å lage en slik kultursti. Denne form for rydding av kulturområder hadde heller ikke vært tillatt. Det hadde etter søknad kanskje vært lov å fjerne det som vokste rett på og ved kulturminnene. Også annen friluftsaktivitet i gruveåsen måtte også endres for å tilpasses naturreservatet.

Svært mange av oss ønsker å bevare skogen i gruveåsen slik den er i dag, men å legge gruveåsen under et naturreservat er ikke veien å gå. Det lar seg helt sikkert gjøre å lage avtaler direkte med Statskog om hvordan en eventuelt skal drive skogshold i dette området. Statskog ønsker nok heller ikke å hugge ned ”gammelfuru”-skogen, som finnes enkelte steder. Så la oss heller samarbeide om å få reddet gruveåsen, kulturminnene og området slik det er uten å legge det inn under et naturreservatet. Blir det naturreservat er det ingen vei tilbake om vi ser at det går nedenom og hjem med kulturminnene etter Kongsberg Sølvverk.


Geir Loe Winsrygg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags