Har Kongsberg-industrien råd til å kaste bort en god krise?

Bærekraft: Fra strategi til praksis!

Bærekraft: Fra strategi til praksis!

Av
DEL

LeserbrevHeldigvis så gir en krise også muligheter til å tenke nytt og gjøre ting annerledes.
Hva om industrien i Kongsberg som er svært viktig for lokalsamfunnet, fylke- og nasjonalt, derom hersker ingen tvil, innser at de må tilpasses produksjonen etter naturens tåleevne?
Et næringsliv som opererer innenfor naturens tålegrenser er det eneste som kan trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt. De Grønne er optimistisk på fremtidens vegne, og er overbevist om at bedriftene som i dag leder an på miljø og bærekraft, er de som lykkes i morgendagens konkurranse.

Gi slipp på gamle tankestrukturer og planlegg helhetlig etter organiske prinsipper. Glem nye prosjekter i olje- og gass sektoren ute i Nordsjøen. Vi vet alle at det er som å tro på en oppstandelse av Kodak …

Bruk muligheten denne krisen gir oss til å styrke samarbeid og tverrfaglig sektorarbeid ved å se på hvilke produkter og tjenester trenger vi i Norge etter oljen.

MDG VIL HA ET GRØNT SKIFTE I NORSK NÆRINGSLIV!

Det store samfunnsprosjektet de neste årene i Norge er det grønne skiftet fra oljeøkonomi til grønne arbeidsplasser. Nedturen i oljeindustrien de siste årene har vist oss at norsk økonomi har blitt sårbar på grunn av satsing på olje og gass. Men i stedet for en politikk som gjør at titusenvis brått blir arbeidsledige over natta uten en plan, vil De Grønne føre en forutsigbar politikk som gradvis faser ut olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode.

Inspirert av hvordan myndighetene bidro aktivt til å bygge opp norsk olje- og gassindustri, vil vi at myndighetene satser målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn, som fornybar energi, foredling av biologiske ressurser, og marine og maritime næringer. Gjennom en aktiv næringspolitikk vil De Grønne bidra til at kompetansen som er utviklet av dyktige arbeidere i olje- og gassnæringen kan finne nye bruksområder.

Et av Norges fremste konkurransefortrinn er at vi har mye natur og store havområder med velfungerende artsrike økosystemer. Her finnes enorme fornybare ressurser som kan erstatte produkter og materialer som i dag er basert på olje og gass. Bærekraftig bruk av disse forutsetter imidlertid kunnskap om norsk natur og arter på et helt annet nivå enn i dag. De Grønne vil gjøre det mulig og attraktivt å skape og benytte seg av denne kunnskapen.

Ser vi for eksempel på handelsbalansen utenom olje og gass, så har ikke Norge hatt et overskudd en eneste måned siden 1980 og frem til i dag. Det er to områder vi kan endre det på og det er ved å styrke andre deler av norsk industri som kan produsere og eksportere f.eks. hydrogen. Hydrogen kommer både som lagring av energi og gass. Hydrogen kan erstatte olje, kull og gass innen transport, varmeproduksjon og industri. Her kan vi bli enda bedre produsenter da vi har naturlige forutsetninger for denne industrien.

Men det er også store muligheter i å tenke på behovet å redusere importen av produkter f.eks. så kan den norske leverandørindustri bl.a. finne ut klima- og miljøvennlig produksjon av sko, klær osv. i Norge igjen.
Med den økende automatiseringen og klima/miljøkrav som kommer ville økt innenlands produksjon vært bra for klima- og miljø både lokalt og globalt.

Vi vet også at det er behov for flere tog som er tilpasset norske forhold. De kan lages i Norge. Kan vi lage skip kan vi vel lage tog?
Jordbruket trenger lettere automatiserte landbruksutstyr, det er bare å sette ingeniørene i sving.
Bruk muligheten til å øke bevisstheten på sirkulærøkonomi istedenfor å fortsette som før. Vi skal ikke tilbake til den gamle «normalen», men skape et nytt paradigme.

For å hjelpe norsk industri vil De Grønne bl.a.;
• Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien.
• Fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet og avskaffe TFO-ordningen.
• Føre en næringspolitikk basert på aktive politiske prioriteringer av sektorer og teknologier der Norge har naturlig fortrinn.
• Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som hydrogen, havvind, biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi.
• Redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer.
• Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer.
• Satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien.
• Gi statlig omstillingsstøtte til kommuner og lokalsamfunn som mister arbeidsplasser innenfor olje- og gassindustrien.
• Samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon, og etablere Marinova som pådriver for en framtidsrettet skipsindustri.

Artikkeltags