Lavere etterspørsel etter sykehjemsplasser

Av
DEL

KronikkKongsberg kommune opplever redusert etterspørsel etter sykehjemsplasser. Vi forventer at etterspørselen igjen vil stige. Det forbereder vi oss på ved å bygge opp nye omsorgsboliger både på Skinnarberga (gjenoppbygging etter brannen i 2017) og på Edvardsløkka.

Den reduserte etterspørselen etter sykehjemsplasser henger sammen med en ønsket strategi: Flere ønsker, og mestrer, å bo hjemme lengre. Kompetansen i hjemmetjenesten er styrket. Rehabilitering i hjemmet bidrar til at flere blir selvhjulpne og kommer seg etter sykdom eller skade. I tillegg begynner vi å se effekt av aktiv bruk av hjelpemidler, velferdsteknologi og nytt Responssenter.

Nå begynner vi å se resultater av denne innsatsen. Over lengre tid har vi hatt flere ledige plasser ved institusjonene våre, med unntak av plasser for demente med spesielle utfordringer på Tislegård. Det er en villet utvikling vi nå ser, og som vi har tro på. Når vi får ledighet, må bemanningen tilpasses behovet. Vi kan ikke bemanne opp til flere pasienter enn det vi har. Det er ufornuftig bruk av ressurser.

Så vil noen kunne si; Ja men vi hører jo om at det er mangel på sykehjemsplasser?
Alle som melder et behov i Kongsberg kommune får disse vurdert av Tjeneste- og utviklingsavdelingen. Her er det fagfolk som sammen med bruker/pårørende finner fram til hva som vil være det beste tiltaket for akkurat denne brukeren. I noen situasjoner ender det med et vedtak om fast plass i institusjon. Men som regel foretrekker søker å få hjelp til å mestre å bo i eget hjem. Skulle etterspørselen etter institusjonsplass stige igjen, vil bruken av plassene revurderes. Plassene på Skinnarberga Helsehus brukes i alle situasjoner der behovet er akutt eller mer forbigående. På denne måten er vi godt rigget for å ivareta alles behov også i framtiden.

Av ulike årsaker har vi fortsatt et økonomisk merforbruk i Helse og omsorg. Hvis vi styrer tjenesten slik at vi bruker mer penger enn vi har, vil andre deler av det kommunale tilbudet lide. Dette er tilbud til barn og unge (skole, barnehage og annet), kultur og velferdstjenester eller tekniske tjenester som veivedlikehold og brøyting.

Personalkostnader er de største utgiften i Helse og omsorg. Det er ikke rom for å kutte i personalkostnader uten også å redusere tjenestene. Da gjelder det å se hvor er det rom for å redusere tjenester. Slik vi ser det er det mulig å redusere noe på antall institusjonsplasser. Behovet vil bli løpende vurdert. Ingen beboere vil miste sin plass, men 5 beboere er bedt om å bytte rom. Dette håper vi å få til på en god måte til beste for alle. Vi har god dialog med beboere og pårørende. For de fleste er det viktigst at de får den omsorgen de trenger og at de i størst mulig grad får beholde kompetente og kjente pleiere.


Endrer situasjonen seg, må vi revurdere og eventuelt åpne plassene igjen.

Det er min oppfatning at dette ikke reduserer kvaliteten på tilbudet til beboerne på Skavangertun. Når det gjelde de ansatte er det ingen som mister jobben, og alle skal fortsatt jobbe på Skavangertun. Noen må skifte avdeling, men vi er alle ansatt i Kongsberg kommune. Her er det heller ikke snakk om å skifte arbeidssted, det er snakk om å skifte etasje, eller avdeling, for noen.

Dette er drøftet i medbestemmelsesmøter og de ansatte er informert. Pårørende til de 5 som skal skifte rom er alle kontaktet pr telefon av avdelingsleder forrige uke.

Endringer kan oppleves som utfordrende og utrygt. Nøkkelen er god kommunikasjon. Men endring vil komme, også framover. Formålet vil alltid være at vi utvikler og forbedrer, det være seg tjenestetilbudet og ressursforvaltningen. Vi tilstreber størst mulig grad av åpenhet i alle prosesser. Det vil vi fortsette med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags