Partiet De Kristne har plikt til å jobbe for Eldre menneske som har bygget dette landet

Partiet De Kristne har plikt til å jobbe for eldre mennesker.

Partiet De Kristne har plikt til å jobbe for eldre mennesker. Foto:

Av
DEL

LeserbrevPartiet De Kristne vil jobbe for at det må være tilpassede tjenester på alle kommunale nivåer: hjelp i hjemmet, hjemmesykepleie, hjelpemidler i hjemmet, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, samt avlastningsplasser og dagtilbud. Partiet De Kristne vil også legge til rette for eldre som ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig.
I tillegg krever Samhandlings-reformen at pasienter skal ha minimal liggetid på sykehuset, og føres over i kommunal pleie eller opptrening etter behandling av sykehus og spesialisttjenesten.
I tillegg trenger kommunene spesialkompetanse på pasienter som før var innlagt på sykehus og rehabiliteringsplasser, samt fysioterapeuter som kan komme inn i hjemmene og befordringstjenester for pasienter/brukere som trenger tjenester utenfor hjemmet.
Partiet De Kristne vil jobbe for en helhetlig, tilrettelagt omsorgstjeneste i kommunene, der det også er valgfrihet for den enkelte bruker. Partiet De Kristne vil gjennom individuell plan (IP) og stykkprisfinansiering legge til rette for forutsigbarhet og valgfrihet for den enkelte bruker.
Partiet De Kristne vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkelts interesser og evner.
For å møte den bebudete “eldrebølgen”, trenger helsevesenet flere mennesker med kompetanse innen geriatri. Vi vil derfor se på mulighetene for å styrke spesialist- og etterutdanningen innen dette fagfeltet, og eventuelt bruke incentiver for å øke tilstrømmingen til slike studieplasser.
At eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass.
Kreve at trygdede på alders- og sykehjem har rett på enerom
At trygdede ektepar, der den ene av helsemessige grunner må flytte på institusjon, skal ha rett til å bo sammen
At de trygdede har rett til plass på en institusjon i nærheten av hjemmet, eller i nærheten av øvrig familie
Stykkprisfinansiere alders- og sykehjemplasser (pengene følger bruker)
Gjøre det enklere for private å bygge alders- og sykehjem
Sikre en helhetlig kjede i eldreomsorgen
Gi kommunene gode vilkår for å ta høyde for eldrebølgen
Styrke rettsikkerheten for eldre overfor kommunene ved en verdighetsgaranti som ikke er realiseringsavhengig i forhold til den enkelte kommunes økonomi
Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut
Samordningen for ektefeller og samboere fjernes
Alle som ønsker det, skal kunne får trygghetsalarm uavhengig av økonomi
Sikre individuell tilpasning, både i hjemmet, i rehabilitering og på institusjon
Sikre trygghet og forutsigbarhet gjennom individuell plan
Fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til mennesker med lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G)
Sikre hjelp og avlastning for pårørende til hjemmeboende syke
Individuelle løsninger for eldre på sykehjem – både enslige og ektepar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags