Vi er glad for å se at flertallspartiene skal bevilge mer penger til psykisk helse og tiltak som økt bidrag til Fontenehuset. Likevel har vi noen innvendinger angående opprettelse av stilling som kommuneprest.

For det første trenger ungdom et tilbud som befinner seg nær dem og som skal gjøre det enklere å oppsøke hjelp. Ifølge Just Salvesen skal en kommuneprest være en ressurs for alle i Kongsberg-samfunnet, fra de unge til folk på eldreinstitusjoner. Tilbudet gjenspeiler en form for Ole Brumm-politikk, der man sier «ja takk til begge deler». Problemstillingen slik vi ser den er «hvordan kan vi senke ungdommens terskel for å oppsøke hjelp?». Da hjelper det ikke å ha et halvveis bra tilbud som skal dekke alles behov, når man bør ha et tilbud som dekker behovet til de som faktisk trenger det mest, nemlig ungdom.

For det andre er vi redd for at en kommuneprest ikke vil være det tilbudet ungdom oppsøker når vi trenger hjelp. Vi trenger et lavterskeltilbud med nok ressurser til å prioritere ungdom, slik at vi har et sted å gå til for å få hjelp, slik at vi kan unngå og forebygge mot psykiske problemer senere i livet.

Vi vet at det er flere menn enn kvinner som begår selvmord i Norge. Tjenester som har vist seg å senke terskelen ytterligere hos unge, og spesielt gutter, er tilbud om skolepsykologer og mannlige helsesøstre.

Ettersom det bare er 11 «helsebrødre» i landet er det selvsagt vanskelig å få til noe slikt på kort sikt. Derfor bør vi se etter tilsvarende ordninger som er lett tilgjengelig for elevene her og nå. Forsøk med skolepsykolog fra Sandsli videregående skole i Bergen, har vist seg å ha gode resultater, der man også har lyktes med å få gutter til å benytte seg av tilbudet. I Sandsli viste det seg å ha en jevn kjønnsfordeling hos skolepsykologen, selv når skolepsykologen var en dame.

Fire ungdomsskoler og to videregående skoler i Ullern hadde det samme prøveprosjektet i to år, her var skolepsykologen en mann. Kostnadene ble to millioner kroner, og det er beregnet at ca. 90 prosent flere elever fikk hjelp etter innføringen av skolepsykologer. Prosjektet var så vellykket at BUP Vest ville fortsette med prosjektet selv etter Helsedirektoratet sluttet å bevilge mer penger til prosjektet.

Disse forslagene vil nødvendigvis ikke bli kvitt problemene over natten, men ved å bruke lignende tiltak og undersøkelser til hva andre har gjort tidligere, kan vi være fornøyde med at ungdommen får den hjelpen vi trenger.

Det er flott at flertallspartiene bevilger mer penger til psykisk helse, og setter det på dagsorden. La det ikke bare være gode ord og intensjoner, men innfør tiltak som faktisk fungerer. Vi i Kongsberg Unge Høyre ønsker derfor at det skal ansettes en skolepsykolog!