Kommuneøkonomi og budsjettarbeid for 2020

Av
DEL

LeserbrevKommunestyret skal 11. desember vedta kommunens budsjett for 2020. Rådmannen har lagt fram sitt budsjettforslag som er det faglige grunnlaget for det arbeidet som nå gjøres politisk. En registrerer at det er synspunkter på budsjettforslaget og på hvordan de økonomiske disposisjonene bør være.


Kongsberg kommune har et godt økonomisk utgangspunkt til å yte de tjenester som kommunen er pålagt gjennom lover og forskrifter. Skatteinntektene ligger litt høyere enn landsgjennomsnittet og det har bidratt til at kommunen gjennom mange år har kunnet bruke mer ressurser enn gjennomsnittskommunen på sine tjenester. Det har også Kongsberg gjort.

Kommunen har et sett kjerneoppgaver som må prioriteres i et budsjett, helse- og sosial, oppvekst/skole, kultur og infrastruktur som vei, vann og kloakk. For å opprettholde høy kvalitet i disse tjenestene har det også vært nødvendig å gjøre en del store investeringer de siste årene. Investeringene har blitt lånefinansiert uten egenkapital, og det gir seg nå utslag i høye avdragsutgifter. Vi har mange nye skoler og barnehager. Bare i forrige periode ble Kampestad barnehage og Vestsiden ungdomsskole bygget. På Skinnarberga Helsehus er det bygget en ny fløy. Bygging av formålsbygg har kostet og kombinasjonen avdrag og økte lånerenter gjennom 2018 og 2019 sammen med konsekvenser av statsbudsjettet, er det press på bunnlinja i kommunebudsjettet.


Gjennom statsbudsjettet har Kongsberg kommune blitt tildelt noe mindre midler enn i fjor og inntektene viser en realnedgang på 0,4 %. I tillegg endres nå reglene rundt eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer som også rammer inntektene til Kongsberg kommune med 11 millioner i økte utgifter. Kommunestyret har også vedtatt at ny Skavanger skole og 48 moderne, sykehjemsplasser på Edvardsløkka skal bygges. Innen vei, vann og kloakk er det også store investeringsbehov, for å nevne noe.

I ny kommunelov endres reglene for minimumsavdrag på lån, det vil si det kommunen må betale ned for å holde seg innen loven. Dette utgjør 8,5 millioner i økte utgifter for Kongsberg.

Alt i alt vil kommunen kunne levere gode tjenester de nærmeste årene, men vi er i en situasjon som gjør at prioriteringene blir tøffere i kommunestyreperioden vi nå går inn i. Skal noe inn, må noe ut. Alternativt må inntektene økes.
En ting er sikkert: Kongsberg kommune skal fortsatt levere gode tjenester i hele kommunen fordi livet leves lokalt der innbyggerne bor.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags