Reguleringsplan 488R Hasbergtjerndalen – Steglet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevUtkastet til reguleringsplan 488R Hasbergtjerndalen-Steglet har nå vært ute til offentlig ettersyn.

Noe av det som søkes oppnådd ved diverse tiltak er å redusere trafikken gjennom Hasbergtjerndalen og over Steglet ytterligere, selv om E-134 legges utenom og i tunnel.

Men om man kjører fra Numedal eller andre deler av landet inn mot Kongsberg byområde nordfra, eller fra Skavanger, Lindbojordet, Raumyr, Bevergrenda eller andre tilstøtende områder av Kongsberg byområde til Kongsberg Skisenter, vil det oppleves som en klar omvei å skulle måtte kjøre over Myntbrua og sydover, for så å kjøre over Lågen igjen vestover, deretter opp mot Steglet, og så nordover langs en kommunal vei, for så å ta av til Funkelia og Kongsberg Skisenter etter å ha passert Wennersborg skole. Og så samme vei tilbake. Det vil oppleves «krøkkete», og er ikke positivt for Skisenterets framtid.

Det er stor biltrafikk til og fra Numedal og tilstøtende områder, til og fra hytter og skisentere, særlig fredag og søndag ettermiddag. Mange av disse bilistene kjører nå via Hasbergtjerndalen, fordi det faller naturlig i og med hjemstedets beliggenhet, som i mange tilfeller er Vestfold. Disse og andre turister som i dag følger denne ruta, benytter seg ofte av Meny og Circle K på Steglet til å handle underveis. Å gjøre det vanskeligere å ferdes via Hasbergtjerndalen og Steglet for så vel disse som andre, også fastboende, vil kunne ha en klart uheldig virkning også for disse næringene. Det vil også kunne være uheldig for trangen til å ha områder nord for byen og kommunen som utferdsmål.

Biltrafikken pr. dag forbi Esso-stasjonen ved Sildetomta vil ifølge E134-prosjektlederen bli om lag halvert fra 19000 til ca. 10000 (Lp 12/1-19). Allerede dette er en betydelig forbedring. Det er unødvendig og uheldig å forsøke å redusere trafikken i Hasbergtjerndalen og over Steglet ytterligere.

Rundkjøringen ved krysset Bergmannsveien/Numedalsveien bør beholdes, slik at trafikken gjennom Hasbergtjerndalen og over Steglet ikke hindres i den grad fjerning av rundkjøringen vil gjøre dette.

Den foreslåtte reduksjonen av skiltet fartsgrense fra 50 og 40 km/t til henholdsvis 40 og 30 km/t, bør ikke gjennomføres, da den er klart uheldig med tanke på de nevnte næringslivs- og fritidsmessige aspektene.

Dessuten må man også ta hensyn til den faktiske bilbruken til de som bor på vestsiden av Lågen, og har behov for å bruke bilen til og fra sentrum. Å tvinge noen til å kjøre i henholdsvis 40 og 30 km/t i reguleringsplanens områder, er urimelig mot bilister. Kongsberg vil gjerne også tiltrekke seg flere turister. Og var det ikke meningen å revitalisere Vestsiden? Da må man også forholde seg til det faktum at folk faktisk kjører bil.

Den foreslåtte innsnevringen av veien til kun ett kjørefelt i Sexes gate er helt klart et uheldig tiltak, jfr. begrunnelsene gitt ovenfor for å kunne opprettholde biltrafikken. Det argumenteres bl.a. med at «når to lastebiler/trailere møtes må den ene kjøre opp på fortauet». Men tungtransporten vil i høy grad kunne benytte nye E134, og vil også gjøre dette. Følgelig vil denne transporten via Hasbergtjerndalen bli betydelig redusert når nye E134 kommer i drift.

Reguleringsplanen åpner også opp for ytterligere boligbygging i bl.a Haspa. I bestemmelsene til planen pkt. 5.3. a) står det: I «Område BBB1 er det tillatt å oppføre boligbebyggelse som blokkbebyggelse (bebyggelse som er horisontalt og vertikalt delt med mer enn 4 boenheter) med tilhørende anlegg. Alternativt kan området bebygges med konsentrert småhusbebyggelse.» Under ingen omstendighet må flere blokker bygges i dette området. Studentboligene bidrar i høy grad allerede til å sperre sikten mot den eldre bebyggelsen tilhørende Spenningsgate. I det hele tatt bør Hasbergtjerndalen ikke bebygges mer.

Planområde BKS 5 strekker seg som plankartet viser inn over privat eiendom. Eieren av eiendommen Kluftebakken 6 har gjort det klart (Lp 14/1-19) at det ikke er aktuelt å gi fra seg eiendom. Men kommunen har ikke villet avkrefte at det vil bli aktuelt med ekspropriasjon.

Dette er en uakseptabel måte å behandle folk som bor i området Kluftebakken/Spenningsgate på. Det er ikke mulig å se at det skulle ligge tungtveiende samfunnsinteresser bak en slik bygging i område BKS 5.

Det tillates bygget med mønehøyde opptil 10 meter ifølge bestemmelsene til planen. Men dette vil virke brytende og forstyrrende på helheten, hindre sikten mot Korpemoen og vil ikke gi noe bidrag til sammenheng mellom Korpemoen og øvrige deler av Vestsiden.

Reguleringsplan 488R i sin foreslåtte form må omarbeides i henhold til det ovenfor nevnte. Slik den framstår nå, bærer den preg av manglende realitetsorientering og i altfor høy grad av «visjoner» og «føringer».

Christer Hoel

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags