Kongsberg kommune har satt i gang en prosess for å legge til rette for å gjenopprette asylmottaket på Raumyr, i Kongsberg. Denne gangen er det snakk om et permanent asylmottak med inntil 750 plasser fordelt på 200 faste plasser, 300 stykkprisplasser og 250 beredskapsplasser.

Mange beboere i området mener at Kongsberg kommune nå går bak ryggen til oss som bor øst for Laagen ved å sette i gang en reguleringsendring til asylmottak på permanent basis, uten å gi informasjon om dette til alle. I tillegg sendes disse planene ut i ferien, til et begrenset antall naboer og uten offentlig informasjon gjennom lokalpresse.

25. august 2016 ble Raumyr Statlige Transittmottak offentliggjort nedlagt. I mai 2017 forlot de siste beboerne mottaket.

Allerede 11. mai 2017 kunne man lese i Laagendalsposten at UDI igjen ønsket å forlenge leieavtalen med Statsbygg og der de ønsker å bruke lokalene til et transittmottak i minst 10–15 år fremover.

I juli 2017 ble det sendt ut et brev til 32 foreninger, etater og selskaper, 3 borettslag på Raumyr og 37 naboer av Statsbygg sine lokaler på Raumyr. Vår Facebookgruppe «Nei til 1.000 ‘flyktninger’ på Raumyr» ble imidlertid ikke gitt denne informasjonen, dette til tross for mange naboer er på denne Facebookgruppa.

Brevet er undertegnet av Jens Sveaass (for Petter Grimsgaard) og Margrete Vaskinn ved Kongsberg kommune.

Initiativtakerne er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Statsbygg og Kongsberg Tomteselskap AS, står det i brevet.

Initiativtakerne legger opp til å regulere om Edvardsløkka (området der den gamle høgskolen ligger) til boliger, eldreomsorg og asylmottak.

Kongsberg Tomteselskap AS står oppført som en av 3 initiativtakerne til å omregulere Edvardsløkka til blant annet asylmottak. Etter opplysninger vi sitter inne med fra Kongsberg Tomteselskap AS er de ikke informert om dette utspillet fra Kongsberg kommune og stiller seg derfor uforståelig til at de er omtalt som en av initiativtakerne bak denne omreguleringen.

Statsbygg har allerede investert et titalls millioner av kroner for å tilrettelegge for mottaksdrift fra 2016 og har selvsagt derfor en særinteresse av å leie ut lokalene de eier. UDI har lagt ned et titalls asylmottak det siste året med dyre leiekontrakter og er også selvsagt interessert i å samle mange mindre mottak i et stort mottak.

De aller fleste som bor på Raumyr var lettet når asylmottaket ble besluttet lagt ned i 2016 og så for oss at lokalene kunne tas i bruk til det de var bygd for eller eventuelt næringslivet.

Sjokket var derfor stort når UDI kom med utspillet om å etablere et permanent asylmottak på Raumyr med inntil 750 asylsøkere og immigranter. I brevet fra Kongsberg kommune står det at omreguleringen tar sikte på å omregulere for blant annet asylmottak «i et langsiktig perspektiv»

Beboere øst for Laagen er i særdeleshet opptatt av hva som skjer med eiendomspriser, trygghet og ansvar for hendelser som måtte skje som følge av et asylmottak på Raumyr.

For at lokalene på Raumyr i det hele tatt skal kunne tas i bruk til et permanent asylmottak kreves det en omregulering av området Edvardsløkka.

Kommunalminister Jan Sanner endret regelverket i 2015 slik at man ved akutte tilstander (stor tilstrømming av asylsøkere og immigranter) kunne opprette midlertidige asylmottak, mot protester fra lokalbefolkning, kommuner og andre motstandere.

Fylkesmannen (v/Helen Bjørnøy) kunne derfor i forrige runde overkjøre Kongsberg kommune og beboere i området.

Denne muligheten foreligger ikke denne gangen da det ikke er en akutt situasjon med stor tilstrømming av asylsøkere og immigranter. Derfor ligger hele ansvaret denne gangen hos våre lokale politikere.

På Raumyr, øst for Laagen og ned mot sentrum bor det noen tusen mennesker, som alle vil bli berørt av å få et permanent asylmottak i området. Bare et lite fåtall av disse er kontaktet og har fått dette brevet fra Kongsberg kommune. Vi mener hele byen vil være berørt av et permanent asylmottak på Raumyr og derfor bør alle få nødvendig informasjon og muligheter til å komme med tilbakemeldinger.

I brevet fra Kongsberg kommune er det satt en frist fram til 4. september for å komme med tilbakemeldinger på omreguleringen av Edvardsløkka.

Området har 3 barnehager og en barneskole i umiddelbar nærhet til Edvardsløkka.

Vi kjenner til mange alvorlige hendelser som ikke er omtalt i lokale medier. UDI ønsket ikke å påta seg noe ansvar for hendelser mot person eller eiendom når naboer og Kongsberg kommune ønsket svar på dette i 2015/16.

Vi ønsker klare og tydelige svar på våre følgende spørsmål……….

Til lokalpartiene (partiledere) på Kongsberg har vi følgende spørsmål som vi ønsker et hurtig svar på gjennom lokalavisa Laagendalsposten:

1. Støtter ditt parti en omregulering av området for å legge til rette for et asylmottak på «langsiktig perspektiv» på Raumyr?

2. Når fikk ditt parti vite om planene for omregulering til asylmottak på Raumyr?

3. Går ditt parti for eller i mot et permanent asylmottak på Raumyr og omregulering til dette?

Til Kongsberg kommune har vi følgende spørsmål:

1. Kongsberg Tomteselskap AS står i brevet som en av initiativtakerne, er ikke Kongsberg Tomteselskap AS orientert om disse reguleringsplanene – #8211;og i så fall hva er de orientert om?

2. Hvorfor er ikke disse planene sendt ut til alle som bor i området øst for Laagen og som vil være berørt av et asylmottak med langsiktig perspektiv slik at flere kan komme tilbake med sine meninger?

3. Planene er lagt ut i ferien, mange er ikke informert og mange er bortreist og får kort frist til å komme med tilbakemelding. Vi forlanger derfor at informasjonen om planene sendes ut til alle i Kongsberg kommune og at svarfristen utsettes med minst 3 uker.

Fra Laagendalsposten ønsker vi svar på følgende:

1. Laagendalsposten (Lp) har til nå kun omtalt ønskene til UDI om å gjenåpne mottaket på Raumyr i en artikkel. Denne artikkelen ble lagt ut som en pluss-sak (betalingsartikkel), der kun de med abonnement fikk denne informasjonen. Vi forventer at Lp, som eneste lokale nyhetsformidler formidler offentlig informasjon av så betydningsfull karakter til alle innbyggerne uten å legge det bak en betalingsmur.

Forsvarer Laagendalsposten at offentlig informasjon av slik betydning holdes unna full offentlighet og hvilken agenda har i så tilfelle Lp for å gjøre dette?

Underskriftskampanje mot et permanent asylmottak på Raumyr er opprettet på www.underskrift.no under «Protest mot asylmottak på Raumyr»

Roger Olsen / Facebookgruppa «Nei til 1.000 flyktninger på Raumyr»