I et innlegg i Laagendalsposten skriver Roger Olsen at «Kongsberg kommune nå går bak ryggen til oss som bor øst for Laagen». Anledningen er det planarbeidet som pågår for å utvikle området Raumyr – Edvardsløkka. Kongsberg kommune, ved undertegnede, finner det nødvendig å kommentere dette noe nærmere. Vi ønsker å understreke at den prosessen som nå pågår, nettopp gjøres for å ivareta informasjon, medvirkning og ikke minst gi et fullgodt grunnlag for politisk behandling av en reguleringsplan for Raumyr.

Planarbeidet på Raumyr har tre hovedaktører. Kongsberg Tomteselskap og Statsbygg er eiere av eiendommene i området, mens Kongsberg kommune er prosjekteier for selve reguleringsplanarbeidet. Planarbeidet har et politisk vedtatt planprogram. Det vil si en klart formulert hensikt og et formål for planarbeidet, med nærmere beskrivelse av hvordan man skal oppnå ønskede mål. Et hovedmål har vært å regulere området til næringsutvikling, noe boliger og forretningsutvikling med «nærsenterfunksjoner». Når så eiere, som Statsbygg i dette tilfellet, kommer opp med nye behov, og nye innspill til utvikling av sin eiendom, så må kommunen forholde seg til det. Det har imidlertid blitt understreket fra kommunens side at hvis det er ønskelig å ta inn nye forhold, og annen anvendelse av eiendommene enn opprinnelig forutsatt, som for eksempel flyktningemottak eller utbygging med tanke på eldreomsorg, så må en endring av planprogrammet opp til politisk behandling. Det er politisk styrt hvordan man ønsker å utvikle kommunen, og det er en politisk beslutning om man ønsker å endre formålet i et allerede vedtatt planprogram. Hvis en aktør fortsatt ønsker å endre mål for planen, altså planprogrammet, så må en slik endringsprosess følge loven om informasjon, medvirkning og involvering av berørte parter. Det innebærer høring, saksutredning og politisk vedtak om endring, eller ikke.

Den 19.09.16 orienterte rådmannen Utvalget for Miljø og Utvikling (UMU) om mulige endringer i Statsbyggs planer for bruk av eiendommen. I notatet er det understreket at dersom et formål om permanent mottak skal inn i reguleringsplanen, så vil det bli nødvendig å endre planprogrammet gjennom en politisk behandling. Endelig bekreftelse på at statsbygg ønsket en slik endring kom som brev til kommunen 04.05.17. Dette brevet ble fremlagt som referatsak til UMU den 29.05.17.

Kongsberg Kommunes viktigste anliggende er å sikre en ryddig og god prosess, med informasjon og medvirkning fra berørte parter. Rådmannens oppdrag er å fremlegge et fullgodt beslutningsgrunnlag til politisk behandling. Det er derfor sendt ut «Varsel om endring av planprogram» til direkte berørte naboer, aktuelle virksomheter og organisasjoner. Videre er det for øvrige innbyggere annonsert i lokal presse, og på nett, at det er en mulig endring av planprogrammet på gang. Det er gitt en høringsperiode fra 14. juli til 4. september. Alle mottatte innspill og synspunkter vil så legges til saken. Dette vil inngå i beslutningsgrunnlaget som politikere får fremlagt når man skal ta stilling til om planprogrammet kan endres til å omfatte andre formål enn opprinnelig vedtatt.

Til Olsens spørsmål til Kongsberg kommune er det og si at Kongsberg kommune opplever å ha god dialog med Kongsberg Tomteselskap. Det har vært kjent siden høsten 2016 at Statsbygg kunne ha mulige endringer sitt behovet for utvikling av eiendommen. Det har aldri vært aktuelt å sende brev til alle byens innbyggere i slike planprosesser, men vi følger lovverket og standard prosedyrer for dette med informasjon og annonsering. Vi mener fristen for å uttale seg er tilstrekkelig god, og kan ikke se at det er grunn til å utvide denne ytterlig.