Kongsberg og statens eierskap

Av
DEL

KronikkEtter at Christian IV grunnla byen i 1624, har staten i det store og hele vært dominerende eier i Kongsbergs næringsliv. Sølvverket er forlengst historie, men Kongsberg Gruppen er i dag i førersetet som den største virksomheten i lokalmiljøet. Staten har aksjemajoritet i Kongsberg Gruppen. Da har det betydning når regjeringen nå legger fram sin nye eierskapsmelding. De som ivrig har kjempet for at staten skal selge seg mest mulig ned i bedrifter, er på vikende front. Lite tyder på annet enn at staten blir sittende som den store eieren i Kongsberg på kort og mellomlang sikt. Overordnet mål for regjeringen er nedsalg hvis det er økonomisk gunstig for staten. Men forbeholdene er så sterke at dette neppe skjer i dag eller i morgen. Beviset er Telenor der Stortinget ga regjeringen fullmakt til at staten kunne selge aksjer. Regjeringen har nå besluttet at fullmakten ikke skal brukes.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa det slik da han la fram eierskapsmeldingen fredag 22. november: -Statens eierutøvelse er basert på internasjonalt anerkjente eierstyringsprinsipper og har vært avgjørende for at vi har lyktes så godt med det statlige eierskapet i Norge. Vi må fortsatt ha en klar rollefordeling mellom eier og styret, sa statsråden. Den norske statens utøvelse av eierskap, høster anerkjennelse internasjonalt. De siste 20 årene viser at den norske måten å gjøre det på, fungerer godt.

For Kongsberg sin del var staten enda mer dominerende som eier før KV-krisen i 1987. Det som skjedde under oppsplittingen av Kongsberg Våpenfabrikk etter krisen, var at en rekke eiere, også utenlandske, kom inn i teknologiparken. Av ett stort konglomerat fulgte flere bedrifter, hver med sitt spesialområde. 30 år etter krisen ser vi at denne betydelige endringen har bidratt til dynamikk og nytenking i miljøet. Børsnotering av Kongsberg Gruppens aksjer som ikke eies av staten, har også virket positivt. Konsernets ledelse og styre må rette seg etter de regler som gjelder på Oslo Børs.

Staten moderniserer sitt eierskap i tråd med tidens ledende prinsipper for styring og ledelse. Et sentralt begrep i den nye eierskapsmeldingen er åpenhet. Lederlønninger er nå åpent i årsberetningene og for Kongsberg Gruppens del, har det vært det i mange år. Det samme gjelder skattemessige forhold. Denne åpenheten skaper tillit til styring og ledelse og bidrar til verdiskapingen som må finne sted for at selskapet skal ha livets rett. I klimaendringens tid er bærekraft også sterkt vektlagt når regjeringen drøfter statens rolle som eier.

Kongsberg Gruppen og Nammo på Raufoss er de to dominerende i norsk forsvarsindustri. I den nye eierskapsmeldingen nevnes de spesielt under kapitlet om samfunnssikkerhet og beredskap. -Norsk forsvarsindustriell kapasitet innenfor viktige teknologiske kompetanseområder er fremdeles vesentlig for å gi forsvarssektoren riktig materiell og kompetanse til rett tid. Dette øker evnen til å ivareta nasjonal sikkerhet på områder der særlige forhold krever spesiell kompetanse. Dersom staten kun hadde basert seg på å kjøpe forsvarsmateriell fra utenlandske leverandører, kunne konsekvensen blitt uønsket avhengighet av andre nasjoner og deres forsvarsindustri, samt at Norge kunne få vanskeligheter med å få dekket sine behov innenfor kritiske områder. For å sikre nasjonalt eierskap over sentrale deler av forsvarsindustrien i Norge, vil staten opprettholde sine eierandeler i Kongsberg Gruppen og Nammo. Uten statlig eierskap vil det kunne være en risiko for at denne forsvarsindustrielle kapasiteten over tid blir flyttet til utlandet, heter det i meldingen.

Et interessant spørsmål er hva staten gjør dersom styret i Kongsberg Gruppen skulle foreslå at forretningsområder som Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital skilles ut. En børsnotering av slike virksomheter kan bli fremmet, men alt tyder at på at regjeringen må ha samtykke fra Stortinget dersom noe slikt skulle bli gjennomført. Dagens regjering har stortingsflertallet bak seg, men en utskilling før neste valg i 2021 virker lite sannsynlig.


Knut W. Hermansen


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags