DERSOM JEG VAR STATEN og eide 50,001 % av Kongsberg Gruppen (KOG) ville jeg i praksis ha kontroll over hvordan styrets sammensettingen i selskapet skulle være og gjennom det kunne bestemme selskapets strategi.

Kongsberg Gruppen, som resten av næringslivet står overfor betydelige utfordringer, og da tenker jeg ikke på fallende markeder innen olje og gass. Moder jord har aldri tidligere i menneskets historie stått overfor så mange og så sammensatte problemstillinger som i dag. Befolkningsøkning, klimaendringer, matsikkerhet, mangel på rent ferskvann, avskoging, tap av arts og naturmangfold, sosial ulikhet, terror, radikalisering, høyreekstremistenes fremmarsj for å nevne noen. Klimaendringene med dets følger er den desidert største risikoen som truer mennesker, dyr og planteliv. Dette er forhold også KOG er nødt til å forholde seg til.

«Business can not succeed in a society that fails» er et uttrykk som ofte benyttes for å beskrive denne situasjonen. Skal et selskap overleve og oppfylle sin samfunnsrolle er man avhengig av å operere i samfunn som fungerer. Måten vi forvalter jordens ressurser på i dag er ikke bærekraftig og vi er på full fart inn i en tilstand som kan beskrives som «society that fails», og som vi ikke aner konsekvensene av.

På den annen side, for å løse de globale problemet jorden står overfor vil næringslivet måtte spille en sentral rolle, både i form av å drive egen virksomhet på en bærekraftig måte og i form av å utvikle bærekraftige produkter. Det finnes et enormt marked innenfor de problemområder som må løses, for å sikre en trygg og bærekraftig fremtid for jorden. FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som må løses fram mot 2030. I en rapport som ble lagt fram for World Economic Forum i Davos i år har «Business and Sustainable Development Commision» beregnet markedet for kun fire av disse målene (matsikkerhet, byutvikling, fornybar energi og helse) til å utgjøre ufattelig 12 trillioner US dollar.

Dersom jeg var staten og hovedaksjonær vil jeg sørge for at KOG har et styre som tar disse faresignalene og som samtidig ser de enorme markedsmuligheten som ligger i disse utfordringene. «Business as usual is not an option» er et mantra som benyttes utstrakt grad i forbindelse med den situasjon jorden befinner seg i. KOG benytter det samme uttrykket i sin bærekraftstrategi – «mitt styre» skal sørge for at dette blir mer enn ord. I dette ligger en bevissthet om at man nå står overfor en utvikling som krever at man må tenke nytt i forhold til markeder man skal være til stede i, i forhold til produkter som skal utvikles, i forhold til samarbeidsformer og i forhold til hvordan konsernet skal driftes. KOG har betydelig kompetanse til å kunne møte mange av disse problemstillingene. Verden endrer seg i et tempo man aldri tidligere har sett maken til, derfor er det også en betydelig risiko forbundet ved å bli i det bestående for lenge. «Core can kill you» er det noen som sier, noe Kodak og Nokia er skremmende eksempler på.

En 70–30 fordeling av omsetning mellom sivilt og forsvar ville være et passende mål i første omgang.

Dersom jeg var staten ville jeg pålegge «mine» styremedlemmer å legge opp til en strategi hvor bærekraftige sivile markeder skal utgjøre grunnstammen i konsernet. En 70–30 fordeling av omsetning mellom sivilt og forsvar ville være et passende mål i første omgang. Med de store kontrakter som nå er på vei inn til forretningsområder knyttet til forsvarsmarkedet må det nødvendigvis ta noe tid å nå en slik målsetting. Ytterligere oppkjøp innen forsvar vil ikke være en del av strategien. Isteden skal utviklingen rettes mot markeder som vil være med på å møte de globale utfordringer beskrevet ovenfor.

Dersom jeg var staten ville jeg pålegge mine styremedlemmer å iverksette en strategi hvor sirkulær økonomi er førende for driften av konsernet. EU la i fjor fram en handlingsplan for denne tankegangen. Målet med planen er blant annet å bedre økonomisk og miljømessig samfunnsutvikling ved å effektivisere hvordan ressurser brukes gjennom hele verdikjeden (produksjon, forbruk og avfallsbehandling) og ved innovasjon legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Sirkulær økonomi tankegangen er nå en del av globale selskapers strategier.

Dersom jeg var staten ville jeg ha en målsetting om at KOG skulle bygge opp et varemerke som et betydelig bærekraftig selskap i internasjonal sammenheng (på linje med Storebrand som er kåret til Nordens mest bærekraftige selskap av Dow Jones Sustainability Index). Jeg ville utvikle KOG til å bli en spydspiss i kampen mot klimaendringer ved å benytte en unike kompetansen som finnes i selskapet

Dersom jeg var staten vil jeg ikke ha som mål å ha «høyest mulig avkastning på investert kapital over tid». Selskapet skal selvfølgelig drives med en sunn økonomi og det skal gis utbytte når det er økonomi til det. Større deler av overskuddet skal brukes til å komme inn i nye markeder og utvikle nye teknologier (Kongsberg Digital er et godt eksempel, KOGs satsing på havbruk et annet), med en markant og tydelig satsing.

Dersom jeg var staten ville jeg beholdt dagens eierandel i selskapet og eventuelt også økt den. Et nedjustert krav til inntjening og aksjeutbytte vil kanskje skremme bort noen kortsiktige aksjonærer. Det gjør meg ingen ting, jeg kjøper deres aksjer.

Dersom jeg var staten ville jeg på generalforsamlingen stemt for at 5 % av overskuddet skulle deles ut til samfunnsmessige nyttige formål – først og fremst miljø og humanitære organisasjoner, på samme måte som 40-50% av dagens overskudd deles ut til aksjonærene.

Nå er det sikkert mange som leser dette som er glad for at jeg ikke er staten fordi det rokker ved etablerte grunntanker og overbevisninger.

Nå er det sikkert mange som leser dette som er glad for at jeg ikke er staten fordi det rokker ved etablerte grunntanker og overbevisninger. Samtidig vet jeg at KOG har begynt å tenke litt i noen av disse banene, men dersom jeg var staten ville retning og tempoet blitt gitt høyeste prioritet.