Da Kongsberg-industrien søkte, brøt kommune-administrasjonen lover

Store deler av salamanderbiotopen på Arsenalet fylles nå igjen.

Store deler av salamanderbiotopen på Arsenalet fylles nå igjen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevNaturvernforbundet i Kongsberg er sjølsagt enig i at kommunens industri og øvrig næringsliv skal ha gode rammevilkår og gode utviklingsmuligheter. Men, noen ganger er deres søknader og ønsker i strid med andre viktige samfunnshensyn. Da er det viktig at både kommune-administrasjon og politikere foretar grundige vurderinger i samsvar med lovverket. Men i denne viktige saken om ivaretakelse av biologisk mangfold brøt faktisk kommune-administrasjonen flere lover.

For i disse dager drepes salamandere på industriområdet Arsenalet. Og, store deler av deres levested, den såkalte biotopen, fylles igjen. Naturvernforbundet i Kongsberg har arbeidet hardt for å forsøke å forhindre dette, men vi nådde ikke fram.

Kommune-administrasjonen anbefalte faktisk politikerne å slutte seg til et sjølmotsigende og ikke gjennomførbart vedtak. Og, kommunen gjorde saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen fastslo at kommunen brøt lovbestemmelser. Hvordan er dette mulig i en kommune som Kongsberg?

Kongsberg Næringsparkutvikling AS arbeider bl.a. med utvikling av industri-eiendommen på Arsenalet. I fjor søkte de om tillatelse til å fylle igjen 12,5 daa av en bekkedal i et lite våtmarksområde på Arsenalet, en såkalt dødisgrop. Denne landskapsformen er nå på miljøvernmyndighetenes rødliste som nær truet. Dødisgropen på Arsenalet er levested for liten salamander. I tillegg finnes her også den rødlistede og svært sjeldne stor salamander med betegnelsen nær truet på rødlista. Da Naturvernforbundet fikk informasjon om oppfyllingssøknaden, tok vi umiddelbart kontakt både med Fylkesmannens miljøvernavdeling og Kongsberg kommune. Det resulterte i at Fylkesmannen engasjerte biologen Leif Åge Strand som leverte sin rapport bl.a. til Kongsberg kommune. I denne rapporten markerte Strand hele det planlagte oppfyllingsområdet som vernesone, dvs. salamandernes levested eller biotop. Strand skriver i sin rapport: «Planlagt oppfylling av masse i bekkedalen sør for dammen vil forringe landhabitatet(levestedet) i stor grad da nærmere 2/3 av grøntområdet forsvinner. Dette vil medføre en reduksjon av salamanderbestanden, kanskje vil den forsvinne helt. Oppfylling frarådes derfor.»

Men, kommune-administrasjonen ga tillatelse til oppfylling. Samtidig vedtok de følgende inkonsekvente og sjølmotsigende vilkår: «Tiltaket skal bli utført slik at det ikke påvirker eksisterende salamanderbiotop.» Hele det planlagte oppfyllingsområdet ligger altså i biotopen. Allikevel tillot kommune-administrasjonen den omsøkte oppfyllingen, i biotopen. Men med vilkår om at denne oppfyllingen «ikke skulle påvirke biotopen.» Hvordan i all verden henger dette sammen? Svaret er: Dette henger ikke sammen! Kommune-administrasjonen gjorde et sjølmotsigende vedtak. Man kan ikke fylle opp store deler av en biotop og samtidig unngå å påvirke biotopen! Fylkesmannen skriver: «Det er uklart for Fylkesmannen hvordan kommunen har sett for seg at dette vilkåret skal oppfylles. Tiltaket som omsøkt kan ikke gjennomføres uten å bryte med dette vilkåret.» Temmelig klar tale fra Fylkesmannen. Hvordan kan en kommune som Kongsberg vedta et slikt umulig vilkår?

Naturvernforbundet påklaget kommune-administrasjonens tillatelse til oppfylling og argumenterte for at dette ikke måtte tillates. Samtidig anmodet vi om utsettende eller såkalt oppsettende virkning av tiltaket. Altså at man ikke måtte starte anleggsvirksomheten før klagesaken var avgjort. Ifølge Forvaltningslovens § 42 har nemlig kommunen plikt til å ta stilling til en slik anmodning om utsettelse så raskt som mulig. Først 13 dager etter at kommunen mottok vår klage, ble den gitt oppsettende virkning. Da hadde allerede det planlagte oppfyllingsområdet i biotopen blitt fullstendig avskoget. Tunge skogsmaskiner hadde kjørt i biotopen der salamandere ligger i vinterdvale.

En av landets ledende juridiske eksperter på forvaltningsrett, professor Hans Christan Bugge ved Universitetet i Oslo, skriver om dette i en e-post til Naturvernforbundet: «Forvaltningsloven § 42 sier at anmodning om oppsettende virkning skal avgjøres "snarest mulig". Poenget er at dette skal forhindre at vedtaket gjennomføres, eller stanse det hvis det allerede er påbegynt. Dette vil normalt bety at vedtaket må treffes så fort at gjennomføringen ikke kan påbegynnes. Det kan være snakk om timer eller noen få dager. Det sier seg selv at et vedtak etter 13 dager, så det har vært tid til å gjennomføre deler av vedtaket, er altfor lenge og klart i strid med kravet i § 42.» I likhet med professor Bugge ved Universitetet i Oslo konkluderte også Fylkesmannen med at kommunen brøt Forvaltningslovens § 42. Hvordan kan en kommune som Kongsberg foreta et så åpenbart lovbrudd?

Naturvernforbundets klagesak ble lagt fram for Utvalg for Miljø og Utvikling. Flertallet valgte ikke å ta klagen til følge. Det var kun Ellen Korvald i Venstre og Cecile Søvik i MDG som stemte for at klagen skulle taes til følge slik at den viktige salamanderbiotopen kunne bevares i sin helhet.

Fylkesmannen hadde flere kritiske merknader til den kommunale saksbehandlingen og skriver: «Det framkommer ikke av vedtaket at prinsippene i Naturmangfoldsloven er vurdert. Dette er en saksbehandlingsfeil.» Hva skal vi med Naturmangfoldsloven og dens prinsipper dersom kommunene ikke følger dem?

Fylkesmannen tok allikevel ikke Naturvernforbundets klage til følge, oppfylling kunne iverksettes. 12,5 daa framtidig utbyggingsgrunn på Arsenalet ble vurdert som viktigere enn å opprettholde hele den ene av kommunens tre kjente biotoper for stor salamander. Dette til tross for store, ubebygde arealer like i nærheten. Naturvernforbundets engasjement i saken bidro imidlertid til at utbyggeren, Kongsberg Næringsparkutvikling AS, forstod at de måtte iverksette enkelte avbøtende tiltak. Men, hele den opprinnelige biotopen har gitt livsmuligheter for salamanderne i tusener av år. Når man skal opprettholde biologisk mangfold må man også ha dette som framtidig tidsperspektiv. Hvordan vil avbøtende tiltak fungere for salamanderne på en så lang tidshorisont når biotopen nå blir vesentlig redusert pga. oppfylling? Fylkesmannen skriver: «Etter fylkesmannens vurdering er det sannsynlig at en oppfylling vil medføre skade på den nær truede arten storsalamander på Arsenalet.» Selv om gravemaskinene er i full gang i salamanderbiotopen, så er saken fra Naturvernforbundets side ikke avsluttet. For dette er en veldig stygg sak. Vi ønsker å forfølge prosessen med bl.a. følgende spørsmål: Kan virkelig en kommune-administrasjon, på lovlig vis, gjøre vedtak med klart sjølmotsigende vilkår? Det vil vi overlate til Sivilombudsmannen å vurdere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags