Hva skjer med salamanderne på Arsenalet?

Bildet viser storsalamander tv og småsalamander th.

Bildet viser storsalamander tv og småsalamander th. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevPå Arsenalet er det søkt om oppfylling av en bekkedal sørvest for en salamanderdam.

Ca. 40 000 kbm skal deponeres. Helt nye opplysninger dokumenterer at bekkedalen er et svært viktig leveområde både for småsalamander og den rødlistede og sjeldne arten storsalamander. I konsekvensutredningen til Asplan Viak fra 2006 står det følgende: «Den nordligste del av området bør ikke nyttes som byggeområde, men i fremtidig planlegging utlegges til eventuelt friområde for å sikre bevaring av tjern og salamander.» Salamanderne henvises altså til et meget tørt, tidligere delvis oppfylt område som trolig er svært dårlig egnet til leveområde for amfibier.

Salamandere er svært spennende amfibier. De har en kompleks livssyklus og veksler mellom et liv i vann og et liv på land. I Norge finnes artene stor- og småsalamander. Om høsten og vinteren ligger de i dvale. Om våren vandrer salamanderne ned mot små vannlokaliteter for å yngle. Fra slutten av april til begynnelsen av juni, samles hannene i grupper på spillplasser i strandsonen. Svært mange salamander-dammer og deres tilknyttede leveområder har blitt fylt opp gjennom tidene, og salamanderne i Norge har fått problemer. Naturvernforbundet i Kongsberg fikk for kort tid tilbake informasjon om at Arsenalet har søkt om oppfylling av den svært viktige bekkedalen som leder inn mot salamanderdammen. Vi tok umiddelbart kontakt med kommunen og fikk oversendt konsekvensutredningen for tiltaket. Utredningsfirmaet Asplan Viak registrerte i 2006 kun småsalamander i dammen, denne arten er ikke rødlistet på miljøvernmyndighetenes liste over truede og sårbare arter. Men senere, i 2015, fant biolog Finn Gregersen den rødlistede arten storsalamander i Arsenaldammen. Han la registreringen ut på Artsdatabanken der det nå står følgende på Artsdatabankens internettsider om denne registreringen: «Godkjent basert på observatørens opplysninger.»

Børre K. Dervo er forsker ved Norsk institutt for naturforskning, en institusjon underlagt Miljøverndepartementet. Dervo er en av landets ledende eksperter på salamandre. Vi oversendte oppfyllingsplanene til ham og anmodet om en vurdering av hva oppfyllingen ville medføre for salamanderne. Dervo svarte: «Bestandsstørrelsen vil trolig bli redusert og bestanden vil bli isolert. Over tid vil isolasjon føre til genetisk utarming og stor sannsynlighet for utryddelse.»

Dette er helt andre konsekvenser enn hva kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling tidligere har fått informasjon om. Dessuten er det nå klarlagt at dammen også er levested for den rødlistede arten storsalamander. Naturvernforbundet i Kongsberg har sendt over de nye informasjonene i saken både til Kongsberg kommune og til Fylkesmannens miljøvernavdeling. I Naturmangfoldlovens § 8 finner vi følgende bestemmelse: «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.» Det store spørsmålet nå er om salamanderne i Arsenaldammen skal få lov til å leve videre der i tusener av år slik de tidligere har gjort.

I dette tilfellet har altså både kommune og fylkesmann fått etterfølgende, nye informasjoner om en rødlistet art, storsalamander, og om mulige svært negative konsekvenser av oppfyllingsplanene. Det er derfor helt nødvendig med en grundig registrering av området før kommunen sluttbehandler saken. Mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak må også utredes med sikte på at man kan opprettholde salamanderbestanden i området. Resultatene av dette må legges ut til offentlig høring slik at alle kan få gitt sine innspill til denne svært viktige saken. Dersom kommunen godkjenner søknad om oppfylling uten at nye registreringer og konsekvenser mm gjennomføres, vil jeg hevde at man gjør vedtak i strid med Naturmangfoldloven.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags