Kjørstadelva trenger mye støtte

Kvennafossen

Kvennafossen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev 

Kjørstadelva renner fra Store Lauarvann og ut i Lågen. I nedre del finner vi den fantastiske Kvennhusfossen som ligger like ved fylkesvegen. Kjørstadelva er foreslått utbygd, men saken avgjøres ikke før i løpet av vinteren. Innspill til NVE fra dem som ønsker å bevare dette unike vassdraget er viktig.

20. mai i år arrangerte NVE en befaring langs Kjørstadelva i forbindelse med konsesjonssøknaden for utbygging. Naturvernforbundet i Kongsberg var representert på befaringen. Vi forsøkte etter beste evne å få fram alle verneverdiene som er knyttet til dette spesielle vassdraget. For Kjørstadelva er spesielt, både i Kongsberg og i større geografisk sammenheng.

Elva renner nemlig gjennom svært kalkrike områder. Dette gir opphav til en meget frodig og sjelden vegetasjon. Dette ble understreket i uttalelsen fra Naturvernforbundet der vi bl.a. la vekt på følgende:

«I Norsk rødliste for naturtyper 2011 er elveløp kategorisert som «Nær truet» dette er begrunnet med tilstandsreduksjon i hovedsak som følge av vannkraftutbygging.

Kraftverket vil berøre to bekkekløftlokaliter vurdert som viktig og lokalt viktig. Norsk rødliste for naturtyper kategoriserer kontinentale bekkekløfter som «Nær truet».

I tillegg berøres en lokalitet med rik edellauvskog vurdert som viktig.

I konsesjonssøknaden oppgis det funn av tre rødlistearter i det berørte området (ål, ask og solblom). I tillegg gir den kalkrike berggrunnen i området potensial for funn av flere rødlistearter.»

I vår uttalelse framhevet vi også fossen som et særdeles flott landskapselement. I tillegg finnes flere småfosser oppover i vassdraget med svært idyllisk og spesiell vannføring i de lagdelte kalkbergartene.

Vegstrekningen fra Heistadmoen og videre forbi Kvennhusfossen er en del benyttet av syklister. Årsaken er det flotte kulturlandskapet langs vegen med fantastisk utsikt over Lågen og store deler av Kongsberg kommune, samt lite biltrafikk. Det er mange grunner til å ta en sykkeltur på denne strekningen i løpet av sommeren, kombinert med en rusletur langs Kjørstadelva. Under befaringen i vår opplyste saksbehandler Kristin Naas i NVE at de fortsatt tar imot uttalelser i forbindelse med konsesjonssøknaden. Det bør de som ønsker å bevare dette flotte vassdraget benytte seg av. Saken ligger ute på NVE sine nettsider, og e-postadressen til Naas er krn@nve.no

LES OGSÅ: Går imot utbygging av Kjørstadelva

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags