Vern av Bergetløkka

Av
DEL

LeserbrevDette innlegget er en kortere versjon av en uttalelse som Naturvernforbundet i Kongsberg sendte alle medlemmene i Utvalg for Miljø og utvikling den 22.5 i år.

Vi i Naturvernforbundet i Kongsberg (NiK) viser til den pågående saken vedrørende utbygging av Bergetløkka i Gamlegrendsåsveien, og vil i den anledning peke på følgende:

Med all den fokus som har ligget på vern av løkkene i Håvet, mener NiK at også Bergetløkka bør sikres et tilsvarende vern, ikke minst som dokumentasjon av en driftsmåte som er ganske spesiell for Kongsberg. Dette er det siste løkkearealet av denne typen vest for Lågen.

Vi lever i ei tid der vi står overfor en overhengende trussel for jordas artsmangfold, grundig dokumentert i den globale rapporten om artsmangfold fra FNs naturpanel som kom for kort tid siden. Ikke bare uberørt natur, men også tradisjonelt drevne løkker og enger, randsoner, grøftekanter, osv. inngår som en viktig del av det samla biomangfoldet. I tillegg til den biologiske og kulturhistoriske verdien som ligger i denne aktuelle løkka, så kommer og opplevelsesverdien for alle som bor i nærheten. Samlet sett vil derfor denne løkka i Gamlegrenda være et stort aktivum for Kongsberg, om den holdes vedlike. Ikke minst ligger det kvaliteter her som spesielt skolene på østsida av byen kan dra nytte av.

Et varig vern av denne løkka bør og sterkt vurderes i sammenheng med bekkedalen som renner langs sørøstsida. Denne bekkedalen er en skjult perle, liggende midt inne blant flere boligområder. Kløfta er til dels noe utilgjengelig i enkelte deler, og det er i seg selv en viktig grunn til at den har unngått større inngrep. På tross av noe påvirkning av sprengstein, litt vedhogst/rydding og hageutkast, så framstår den som relativt lite påvirket. Det helt spesielle her er den askeskogen som vokser i de nedre delene. Ask er et rødlista treslag (VU), og grunnen til at det er ført opp som sårbar på rødlista, er en omfattende epidemi av en bitteliten sopp, askeskuddbeger. Denne har spredd seg på ask over stor deler av Europa, inkludert i Norge.

En såpass stor bestand av velvoksen ask er et særsyn i Kongsbergområdet, og bør gis stor vekt med tanke på vern. Det spesielle mikroklimaet, det gode jordsmonnet og den lille bekken legger grunnlag for et yrende liv nede i denne bekkekløfta. Her trives en rekke fuglearter, hvorav mange også er registrert hekkende. I klassifikasjonssystemet «Natur i Norge» (Artsdatabanken) betegnes bl.a. bekkekløfter slik : «Bekkekløfter er viktige lokaliteter i naturmangfoldsammenheng fordi de kan inneholde et stort mangfold av naturtyper og fordi de ofte har et stabilt mikroklima som favoriserer mange arter med spesifikke levestedskrav.»

På bakgrunn av dette vil denne biotopen også kunne tjene undervisningsformål i bl.a. naturfag ved skolene i Kongsberg på en utmerket måte.

Det er vanskelig å se for seg at en eventuell utbygging av Bergetløkka kan skje uten at også bekkedalen blir påvirket. (Jf. oppfyllelse av Vannressurslovens krav om avstand fra utbyggingsområde til åpent vassdrag, utvidelse av adkomstvei, vann- og kloakktilkopling, o.a.). Naturvernforbundet i Kongsberg mener derfor at Kongsberg kommune må la Biomangfoldlovens §§ 4-10 gjøres gjeldende, stilt overfor eventuelle utbyggingsvedtak som berører Bergetløkka og bekkekløfta langs denne.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags