Arealplan og bomiljø på Gamlegrendåsen og Kongsberg

Utsnitt fra gjeldende arealplanen i Kongsberg

Utsnitt fra gjeldende arealplanen i Kongsberg Foto:

Av
DEL

LeserbrevMiljøpartiet de Grønne er for å bevare friluftsområdene på Gamlegrendåsen, men vil tillate bebyggelse langs eksisterende E134. Miljøpartiet de Grønne ønsker å se på en byutvikling i retning Bevergrenda da vi mener det vil skape gode bo-områder i sykkelavstand til sentrum og sentrale funksjoner.

Det har kommet inn mange forslag til utbygging mot øst i Kongsberg, som Thorberg skriver. Det er imidlertid ikke riktig at politikerne ønsker å tillate utbygging i disse områdene. Et klart flertall i denne siste perioden har vært tydelige på at vi ikke ønsker en utvikling som bygger ned friluftsområdene på Gamlegrendåsen.

Men med ny E134 er det tillatt utbygging av næringsarealer på Toppen og Diseplass ved avkjøring fra den nye europavegen. Flere ser det som en naturlig utvikling å etablere boliger langs eksisterende E134, Drammensveien, da det er lite turaktiviteten helt inntil dagens veg. Da får vi bebyggelse langs eksisterende ferdselsårer noe vi tror kan være attraktivt både med tanke på beliggenhet i forhold til Kongsberg sentrum og pendling. Områdene langs Langkjenntunveien og øst for Petter Auerdalsvei er ikke medtatt i forslag til ny plan og blir ikke berørt. Slik blir turområdene på Gamlegrendåsen bevart og turstier på tvers av eksisterende E134 vil bli ivaretatt. Turområder og turstier har høyt fokus både blant utbyggere og politikere nettopp fordi det er viktig for Kongsberg sine innbyggere.


Når det gjelder utviklingen av Kongsberg videre er det stilt spørsmål ved om «Syd-byen» er den beste retningen å utvikle byen vår i i de nærmeste årene. Og ikke alle er så sikre på at det er det. Både Gamlegrendåsen skole og Kongsgårdsmoen skole har liten kapasitet til å ta imot flere elever, noe som betyr at man må etablere en ny skolestruktur. Flere og flere ønsker å kunne sykle og gå og da er det langt fra «Syd-byen» til sentrum og kollektivknutepunkt. Derfor er det at flertallet i UMU vil se på muligheten til å utvikle byen i retning Bevergrenda. Bevergrenda har kort avstand til byen. Raumyr skole har kapasitet til å ta imot flere elever. Det er planlagt bygging av eldreboliger og et nytt nærsenter på Edvardsløkka, som betyr både arbeidsplasser og servicefunksjoner. Og med den nye gang- og sykkelbrua over Lågen er det kort veg til Idrettsparken og Kongsberghallen hvor mange barn og unge trener, samt at det åpner for et samarbeid med Skavanger skole som skal bygges ny de neste par årene.

Utbygging nordover er ikke en ny tanke; men tapte da «Syd-byen» ble valgt som langsiktig utviklingsretning for byen vår. Det har lenge vært et behov for å utbedre vegen opp mot Kampestadlia og Hengsleveien og en del er allerede gjort. Men utbyggingsretning nordover kan det sette fart på behovet for å få bedre veg til de områdene som er bebygget i dag.

Miljøpartiet de Grønne har jobbet hardt med arealplanen i UMU i denne perioden. Vi jobber for gode bo-områder, tilgang på grøntområder og for naturmangfold. Stem Miljøpartiet de Grønne for mennesker og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags