Bærekraftig jordbruk!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevJordbruket skal produsere mat av de rike ressursene vi har i Norge. I en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på ressurser gir et jordbruk basert på norske ressurser trygg og sikker mat nå og i fremtiden. Næringen har også ansvar for store deler av vårt felles ressursgrunnlag, areal og landskap. Ettersom jordbruksressursene i Norge er spredt, vil De Grønne satse målrettet på de små og mellomstore brukene for å utnytte disse ressursene best mulig. Sentraliseringspolitikken fra tidligere regjeringer må derfor reverseres.

Norge har gode forutsetninger for å drive et bærekraftig jordbruk basert på lokale, fornybare ressurser. Vi har store utmarksressurser, god dyrehelse og driver et mindre intensivt jordbruk enn mange andre land. Dette gir Norge et fortrinn i konkurransen på det internasjonale matmarkedet.

Grønne vil føre en jordbrukspolitikk som fremmer norsk produksjon av frukt, grønnsaker og korn og som gir oss kjøtt, egg og melk basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Vi vil gjøre det enklere å ta i bruk miljøvennlige dyrkingsmetoder og ha god dyrevelferd. Det enkelte gårdsbruk skal stimuleres til å levere et sett av produkter og tjenester lokalt, som for eksempel pleie av kulturlandskap og utmark. Ved å sette sunnhet og kvalitet foran billig mat kan fortrinnet i norsk jordbruk utnyttes enda bedre og fremme helse og økt livskvalitet.

De Grønne vil:

• Øke matproduksjonen basert på norske ressurser og styrke inntektsmulighetene på små og mellomstore bruk.

• Bruke tilskuddssystemet til å premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser.

• Sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene ved et sterkt tollvern. Utnytte handlingsrommet i tollvernet bedre slik at norske bønder sikres rimelig betaling for produktene.

• Opprettholde konsesjonsloven med boplikt, sikre driveplikt for all matjord og videreføre odelsloven og priskontroll av eiendommer.

• Styrke målene for økologisk produksjon og forbruk og støtte opp under økologisk landbruk som en spydspiss for et mer bærekraftig landbruk.

• Stille krav til 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp.

• Utrede større sammenhengende heløkologiske produksjonsområder på steder eller for produksjoner som er spesielt egnet for økologisk landbruk.

• Støtte og planlegge for urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat.

• Forenkle regelverk og kontroll av lokal- og tradisjonsmat hos småskalaprodusenter.

• Øke matproduksjon basert på norsk gress ved å gi bedre støtte til beiting og gjøre

kraftfôr dyrere enn grovfôr.

• Føre en tilskudds- og kvotepolitikk som opprettholder små og mellomstore bruk i hele landet.

• Videreføre markedsbalanseringen i landbruket med prisuttak i henhold til jordbruksavtalen, mottaksplikt, leveringsplikt og Omsetningsrådets funksjoner.

• Opprettholde produksjonsfordelingen i jordbruket der den mest fruktbare jorda brukes til kornproduksjon.

• Fremme prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger.

• Vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat for å redusere utslipp per mengde mat som produseres.

• Gjøre landbruket fossilfritt innen 2030 blant annet ved å sikre gunstig pris på innkjøp av biodrivstoff, subsidiere innkjøp av nullutslippstraktorer og avvikle fritaket for CO2-avgift.

• Regulere forbruket av nitrogengjødsel og sprøytemidler strengere for å redusere forurensning og jordforringelse.

• Revidere reindriftsloven ved å innføre en unntaksregel som verner de små aktørene, og evaluere den gjennomførte reintallsreduksjonen.

• Finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området.

• Opprettholde velferdsordningene i landbruket, herunder tilskudd til avløser.

• Oppheve forbudet mot dyrking av industriell hamp, som kan benyttes til produksjon av papir, tekstiler, byggematerialer, olje og mat, og er velegnet til dyrking i Norge.

Sigve Brouwer

MDG KONGSBERG

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags