I dag feires den internasjonale kvinnedagen. En del norske kvinner og menn velger å markere dagen, mens for mange forbigår den i stillhet. Uansett bidrar dagen til at det blir satt søkelys på likestilling og kvinners rettigheter.

Hvis vi snakker om disse temaene i et internasjonalt perspektiv, så er det synlig og kjent at i mange land har ikke kvinner de samme rettighetene som menn.

Lang fra alle har et lovverk som beskytter dem mot kjønnslemlestelse eller gir kvinner rett til utdanning. Så lenge kvinner undertrykkes i verden, så har vi alle en kamp å kjempe.

Her hjemme opplever nok mange norske kvinner at de er likestilte med menn. Heldigvis. I Norge er mange kamper allerede kjempet og vi har kommet langt sammenlignet med mange andre.

Gjennom historien har kvinnebevegelsen tråkket opp stier ved blant annet å kjempe for selvbestemt abort, rett til lønnet arbeid, barnehageplasser og kvinners deltakelse i idrett. Likevel tror jeg vi må fortsette å gå på den stien. Vi har fortsatt saker å kjempe for, kanskje spesielt innenfor arbeidslivet.

En undersøkelse fra januar i fjor, utført av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), viser at Norge havner på 50. plass når det gjelder kjønnsbalansen blant ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor. Kun 32,2 prosent av lederne er kvinner. Kjønnsfordelingen i landets kommunestyrer viser også at kvinner er underrepresenterte.

Både når det gjelder lederstillinger og innenfor politikken er det viktig å kjempe for kjønnsbalanse. Vi må sikre kvinners plass også i maktposisjoner for å gjenspeile og representere samfunnet vårt best mulig.

Vi må sikre kvinners plass også i maktposisjoner for å gjenspeile og representere samfunnet vårt best mulig.

 

Det er et paradoks å se at ifølge SSB er andelen kvinner med høyere utdanning i Norge er 34,3 prosent, mens andelen menn er 28,1 prosent. Likevel er den årlige gjennomsnittlige bruttoinntekten til en mann hele 164.700 kroner mer enn til en kvinne. Det skal legges til at andelen kvinner som jobber deltid er høyere enn andelen menn.

Det er også spennende å se hvordan det står til i Kongsberg. En rapport om folkehelsen i Buskerud 2015, utarbeidet av fylkeskommunen, viser at Kongsberg troner over de andre kommunene spesielt innenfor ett område. Nemlig høyere utdanning.

Flere ganger har teknologibyen Kongsberg vært fremme i nasjonale medier når det er snakk om hvilke kommuner i landet hvor innbyggerne har sittet lengst på skolebenken. Hele 37 prosent av Kongsberg-folket har høyere utdanning, og det kan vi være stolte av. Høyest andel i Buskerud.

På andre områder har vi derimot ikke så god grunn til å være stolte. Vi havner under landsgjennomsnittet og på bunnen i Buskerud når det gjelder hvor mye kvinner tjener i forhold til menn.

I Kongsberg utgjør kvinners inntekt kun 61 prosent av menns inntekt. Det er helt sikkert flere faktorer som påvirker dette tallet, blant annet andelen kvinner som jobber deltid. Det er et tankekors at det kan tyde på at det er mer naturlig for kvinner å jobbe deltid, enn for menn.

Det er et tankekors at det kan tyde på at det er mer naturlig for kvinner å jobbe deltid, enn for menn.

 

Tvungen deltid blant kvinner er en uting, men for at kvinner som ønsker å jobbe heltid skal få muligheten, så kreves det en viss endring av hvordan samfunnet er organisert. Arbeidsgivere har et stort ansvar i forhold til å opprette heltidsstilling, men også å være fleksible i forhold til arbeidstid og livssituasjon. Tvungen deltid kan føre til at kvinner ikke er så økonomisk selvstendige, samtidig som de naturligvis får dårligere betingelser ved pensjonsalder.

Vi er kommet langt med likestillingen, men vi er ikke i mål ennå. Det er fortsatt flere sentrale arenaer hvor vi ikke er likestilte og som fortjener debatt. Vi kan bruke denne dagen til å diskutere hva slags samfunn vi vil ha, og innenfor hvilke områder vi mener stien ikke er ferdig tråkket opp. Vi kan også bruke dagen til å være takknemlige for stien som allerede er der og for hvor langt vi er kommet i Norge. Vi skal også bruke dagen til å vise solidaritet med alle verdens kvinner, og de som ikke er så heldige som oss. Gratulerer med kvinnedagen!