Makt og avmakt i fastlegeordningen

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Laagendalsposten har 4. september en artikkel «Disse legene har flest på venteliste».

Jeg tillater meg å komme med noen generelle vurderinger knyttet til saken.

Undervurdering av innbyggerne:

Slik jeg ser det er det ingen tilfeldigheter knyttet til at ulike leger har ulikt antall på venteliste.

Om det skyldes på tilfeldighet er det, i så fall, en stor undervurdering av innbyggerne. Unntaket er sannsynligvis nyetableringer av fastleger der det rimeligvis vi vil ta noe tid før en har bygd opp et pasientgrunnlag. Dagens innbyggere vil imidlertid, stort sett, ikke godta doktoren som den autoritet de var «i gamle dager». Innbyggerne i dagens samfunn er, generelt sett, godt opplyste individualister som stiller krav til forsvarlig helsehjelp og måten en behandles på. Samtidig er det prisverdig med de forklaringer som framkommer i artikkelen da det tas kollegiale hensyn og det er en beskjedenhet.

833 Kongsberginnbyggere på venteliste for bytte av fastlege:

Helsesituasjonen er så livinngripende viktig for den enkelte at de aller fleste innbyggere er svært nøye med og har grundige personlige vurderinger knyttet til HVEM som er ens fastlege. Fastlegens evne til å yte forsvarlig helsehjelp til den enkelte, slik loven krever, forutsetter både medisinsk kompetanse, evne til å iverksette undersøkelser og behandling og, ikke minst, oppfølging av den enkelte og evne til å møte den enkelte pasient ut ifra individuelle forutsetninger med respekt og kvalitet. Samtidig er sannsynligvis lojaliteten til fastlegen like sterk for mange som lojaliteten til banken? Det må også tas med i dette bilde at det ikke er helt enkelt for mange å gå til det skritt og praktisk gjennomføre den operasjon det, tross alt, er å bytte fastlege. Desto mer alvorlig synes det å være, som det framkommer av ventelisten, at det er 833 (summert) innbyggere i Kongsberg kommune som mener det er nødvendig å bytte fastlege. Som står på venteliste til en annen lege. Det er, i prinsippet, 833 for mange.

Selvsagt verken kan jeg eller vil jeg spekulere ved en analyse av ventelisteoversikten. Det vil imidlertid være nyttig for samfunnet, for Kongsberg kommune og for fastlegeordningen å få fram fakta og forklaringer bak tallene. For eksempel synes det å være en svært positiv situasjon knyttet til at et par fastleger, som har høyest pasientgrunnlag, også har flest som ønsker å bytte til dem. Dette forteller sannsynligvis noe om at det arbeides riktig, om arbeidskapasitet og kvalitet. Det vil også være av interesse å få fakta på om det er spesielle pasientgrupper, aldersgrupper eller kjønn som ønsker bytte, samt om ønskene om bytte er knyttet eller konsentrert til enkelte leger?

Økonomiske ressurser og kvalitet i fastlegeordningen:

Velferdssamfunnet bruker store økonomiske ressurser på fastlegeordningen. Folkestyret ved Stortinget som lovgiver har i lov gitt den enkelte pasient/bruker individuelle rettigheter i møte med helsepersonell og tjenesteytingen. Herunder fastlegene. Sett i denne sammenhengen er det betimelig å stille spørsmål om hvor det svikter hos fastleger når pasienter finner grunn til å søke seg vekk til en annen fastlege? Går det ut betydelige midler til fastleger som ikke yter forsvarlig helsehjelp med den kvalitet som kreves? Det er selvsagt positivt med valgfrihet når en ikke får eller opplever å få nødvendig helsehjelp. Dette er også et signal til ansvarlige myndigheter om hvordan ordningen fungerer. Denne retten til selv å bytte helsehjelper har ikke brukere av helse og omsorgstjenesten for øvrig. Derfor stilles det særdeles store krav til kommunens administrative og politiske kontroll og oppfølging med kvalitetssikring og kompetanseutvikling. Politisk utvalg for helse og omsorg satte, i siste møte 01.09.2020, et fokus på viktigheten av kvalitet i forsvarlig helsehjelp sett i forhold til ressursinnsats. Dette viktige fokuset og ansvaret har også kommunen i forhold til fastlegeordningen. I forskrift om fastlegeordningen, kapittel 2 om kommunens ansvar, jf. §7, vises det til at fastlegeordningen må overholde fastsatte kvalitets- og funksjonskrav. Videre heter det at «Kommunen skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet ----».

Det vil sannsynligvis være til nytte for Kongsbergsamfunnets pasienter og for fastlegeordningen at det gis en oppfølging med fokus på kvalitet, kompetanseheving og veiledning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags