Er oppfylling av biotopen på Arsenalet bra for salamanderne?

I vinter ble den sjeldne dødisgropen med salamanderbiotop på Arsenalet fylt opp.

I vinter ble den sjeldne dødisgropen med salamanderbiotop på Arsenalet fylt opp.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev«Vi er opptatt av å ta vare på framtida. Vi vil redde salamanderne» Dette er meldingene fra Arsenalet etter at de har fylt ut ca. 40 000 kubikkmeter med sprengstein i det viktige grøntområdet/våtmarksområdet, selve kjernebiotopen, for den svært sjeldne rødlistede storsalamander og for liten salamander. Er det slik vi bør forvalte vårt biologiske mangfold?

2018 ble det femte året på rad med nedgang i bestandene av storsalamander. Den samlede bestandsnedgangen for alle fem årene er på rundt 30 prosent. Det viser bestandsberegninger gjort på oppdrag for Miljødirektoratet. Børre Dervo i Norsk institutt for naturforskning uttaler: «Årsaken til bestandsnedgangen er nok en kombinasjon av forringelse av leveområdene i enkelte av overvåkingslokalitetene og naturlige svingninger i bestanden.» Fyller man ut 40 000 kubikkmeter i en salamanderbiotop, er det nok en VISS sannsynlighet for at «leveområdene blir forringet.»

Da Dervo fikk informasjon om oppfyllingsplanene på Arsenalet uttalte han til Naturvernforbundet at en oppfylling, slik det er skissert i vedlagte dokumenter, vil være for omfattende til at salamanderne vil overleve over tid. Før oppfyllingen, etter at han ble engasjert som konsulent for Kongsberg Næringsparkutvikling As, skriver han i sin rapport at 0-alternativet, dvs. ingen oppfylling, er det sikreste alternativet for salamanderne.

Våtmarksområdet som nå er fylt igjen var en såkalt dødisgrop. En helt spesiell geologisk formasjon dannet under nedsmeltingen etter siste istid. Da ble enorme isblokker liggende her ute i grusen på Kongsgårdsmoen. De smeltet etter hvert ned, og hovedgropa med tilhørende forsenkninger vestover ble dannet. Slike landskapsformer er blitt sjeldne pga. oppfylling og har derfor kommet på miljøvernmyndighetens liste over truede landskap. Nå er store deler av denne unike landskapsformen på Arsenalet også fylt igjen. Borte både for oss og for alle framtidige generasjoner. Er dette «å ta vare på framtida?»

Mange fagfolk har uttalt seg om oppfyllingen av det viktige leveområdet og overvintringsområdet for salamanderne. Det var faktisk her salamanderne beitet. Nå er hele 75 % av grøntområdet en gigantisk steinfylling. Hvor skal salamanderne finne sin mat i årene framover? Skal man starte fôring med insekter, meitemark mm ute på Arsenalet? Følgende personer/myndigheter mener oppfyllingen vil påvirke bestanden negativt: Børre Dervo NINA, Dag Dolmen ved universitetet i Trondheim, biolog Leif Åge Strand i sin rapport på oppdrag gitt av Fylkesmannen i Buskerud, OG Fylkesmannen i Buskerud under sin klagebehandling av saken. Da er det kanskje ikke så merkelig at vi i Naturvernforbundet er kritisk til oppfyllingen. Det burde også flere være. Hva mener eksempelvis de som arbeider på Arsenalet? Synes arbeidstakerorganisasjonene det er helt greit at slikt skjer?

Kirsten Myhr, Bård Engelstad og Øyvind Stranna Larsen Styret i Naturvernforbundet i Kongsberg

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags