«Min hjemby er lastet med sølv, jazz og missiler»

Julian Skar er kritisk til sponsingen av kulturlivet i Kongsberg. Foto: Terje Jensen

Julian Skar er kritisk til sponsingen av kulturlivet i Kongsberg. Foto: Terje Jensen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bak historisk sølvsus og jazzfestival ligger dødens industri, skriver komponist Julian Skar i dette leserbrevet.

DEL

«Kongs­bergs bak­gård stin­ker av ky­nisk dro­ne-tek­no­lo­gi, diktatoreksport og kor­rup­sjons­et­ter­forsk­ning. By­ens kul­tur­liv har også be­gynt å luk­te.

Kongsberg mu­sikk­tea­ter med kul­tur­sjef Heidi Hesselberg Løken i spis­sen, har nettopp mot­tatt 1 mill kr av Kongsberg-grup­pen (KOG) til ut­styr og dermed har Kongs­bergs frem­ti­di­ge kul­tur­hus også solgt seg til en om­stridt og etisk pro­ble­ma­tisk in­du­stri. KOG som tid­li­ge­re har holdt en lav pro­fil, har i se­ne­re tid blitt svært ak­ti­ve og syn­li­ge i hjer­tet av Kongs­bergs kul­tur­liv; Jazz­fes­ti­va­len, Ener­gi­hu­set Mølla, Glogerfestspillene, og nå Kongsberg mu­sikk­tea­ter. Løken og Co sy­nes å glemt hva det be­tyr å for­val­te og be­skyt­te kuns­tens egen­ver­di.

Kunst er ikke først og fremst en salg­bar vare til høyst­by­den­de i et mar­ked, men skjø­re prin­sip­per og ide­a­ler om den frie tan­ke, i et uinn­skren­ket idé­uni­vers. Fri­het, uav­hen­gig­het og kri­tisk selv­re­flek­sjon er selve livs­grunn­laget for kuns­tens ån­de­drett, og kuns­ten er langt ifra fri med døds­in­du­stri­ens logo blin­ken­de i bak­grun­nen.

De fles­te kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner med rygg­rad bør ha noen min­ste­krav fra po­ten­si­el­le spon­so­rer og gi­ve­re. At dis­se ope­re­rer i et åpent mar­ked, ikke tje­ner mil­li­ar­der på bru­ta­le dik­ta­tu­rer og ikke et­ter­fors­kes for kor­rup­sjon av Økokrim, er å leg­ge lis­ta lavt. KOG ope­re­rer i et luk­ket og mo­no­po­lis­tisk mar­ked, har eks­tre­me dik­ta­tu­rer på sin kun­de­lis­te, og er en stats­eid be­drift un­der kor­rup­sjons­et­ter­forsk­ning. At de i til­legg re­kla­me­rer for mo­der­ne krig­fø­ring i avi­sen med av­fyr­te mis­si­ler og rakettramper un­der en «KONGSBERG» logo, vi­ser en ten­dens og vil­je til å sel­ge lo­kal­be­folk­nin­gens image på bil­lig­salg. Det­te gjør dem spe­si­elt ueg­net for spon­sing av vår kul­tur.

KOG har etter raz­zia­en fra Økokrim og kor­rup­sjons­et­ter­forsk­ning yt­ret et øns­ke om å se framover. En nyt­ti­ge­re øv­el­se vil­le være å se seg selv i spei­let, i nuet.

For når KOG og norsk næ­rings­liv flag­ger «null­to­le­ran­se mot kor­rup­sjon» og hen­vi­ser til «stren­ge re­gel­verk» når de kri­ti­se­res, er det lite tro­ver­dig å sam­ti­dig bli et­ter­fors­ket av Økokrim for grov kor­rup­sjon i Romania. Kor­rup­sjons­sa­ker mot andre stats­ei­de sel­ska­per som Statoil, Hydro, Yara og Telenor øker hel­ler ikke tro­ver­dig­he­ten om norsk næ­rings­livs «null­to­le­ran­se mot kor­rup­sjon» i im­po­ne­ren­de grad.

Kor­rup­sjons­et­ter­forsk­ning av Økokrim er imidlertid ingen fest­brems for KOG. I 2014 lan­det de en kon­trakt på 3.7 mrd. for le­ve­ring av ra­kett­sy­ste­met Nasams til dik­ta­turet Oman. Et annet dik­ta­tur på kun­de­lis­ten er Sau­di-Arabia. Et kvin­ne­fi­endt­lig, sla­ve­dri­ven­de og ho­mo­fo­bisk eks­tremt dik­ta­tur. I Sau­di-Arabia kan du døm­mes til pis­king om du er kvin­ne og kjø­rer bil, og få ho­det kap­pet av med sverd of­fent­lig for din ho­mo­fi­le leg­ning. Lan­det hen­ret­ter mind­re­åri­ge og en tred­je­del av ar­beids­stok­ken er frem­med­ar­bei­de­re som ut­nyt­tes på det gro­ves­te.

KOGs næ­rings­grunn­lag er kon­flik­ter og krig, i et ju­ri­disk og etisk gren­se­land og virk­som­he­ten bi­drar til hand­lin­ger på kol­li­sjons­kurs med grunn­leg­gen­de ide­er om etikk og men­nes­ke­verd. Når hjer­tet av kul­tur­li­vet vel­ger å stå opp­reist med pen­ger fra denne dø­dens in­du­stri istedenfor egen rygg­rad, er det i bes­te fall sør­ge­lig. I vers­te fall et skam­løst bi­drag til å ofre sølv­by­ens sjel på destruktivismens al­ter.»

LES OGSÅ:

Det er viktig at vi tør å ta debatten

MER MENINGSSTOFF HER!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags