Gå til sidens hovedinnhold

Nett­brett på sko­le­ne: Kongs­berg har le­der­trøya

Artikkelen er over 6 år gammel

KRONIKK: Kongs­bergs sko­ler er an­ta­ke­lig best i lan­det når det gjel­der å ta i bruk iPad el­ler nett­brett i un­der­vis­nin­gen. Nå kom­mer den ene de­le­ga­sjo­nen et­ter den and­re fra and­re kom­mu­ner for å lære.

LES OGSÅ:  Nettbrettrevolusjon i Kongsberg-skolen

Kongs­bergs po­li­ti­ke­re og næ­rings­dri­ven­de øns­ker at lo­kal­sam­fun­net frem­står tids­rik­tig. Når sko­le­ne nå har kas­tet seg ut på dypt vann og i sta­dig større grad bru­ker iPad i klas­se­rom­met, er det be­vis på frem­tids­ret­tet tenk­ning og god for­stå­el­se av hva som skal til.

Ele­ver som har den­ne bal­las­ten fra grunn­sko­len, kan bed­re møte et sam­funn der mer og mer skjer di­gi­talt.

Ny­lig var Jo­nas Gahr Støre på Rau­myr sko­le for å møte barn som bru­ker brett i den dag­lige hver­da­gen i klas­se­rom­met. På Skrim ung­doms­sko­le der de har brukt brett helt si­den 2011, er iPad nå om­døpt til lærebrett. Re­sul­ta­te­ne er strå­len­de. Bladet Com­pu­ter­world har be­søkt sko­len. Le­del­sen for­tel­ler at ele­ve­nes læringsproduksjon (hvil­ket gru­somt ord), er blitt tre­dob­let si­den bret­te­ne kom i bruk.

VIDEO FRA STØRES BESØK PÅ RAUMYR SKOLE:

 

Ung­doms­sko­le­ele­ve­ne bru­ker bret­te­ne med en­tu­si­as­me og går alt­så hjem med større læ­rings­ut­byt­te enn tid­ligere. Mob­bing og uhel­dige føl­ger av mer nett­bruk, er knapt re­gist­rert. Per­so­na­let er godt ut­dan­net på løs­nin­ge­ne og føl­ger med. Ele­ve­ne får vite at hvis ikke nett­bret­te­ne bru­kes med an­svar­lig­het, er det til­ba­ke til pa­pir og bly­ant. Det er den store skrek­ken!

Mor­somt er det også at kom­mu­ne­øko­no­mi­en tro­lig kom­mer po­si­tivt ut av iPad til hver elev fra 4. klas­se. I mye mind­re grad enn før er det nød­ven­dig å lage dyre pa­pir­ko­pi­er. Ele­ve­ne hen­ter alt de tren­ger av tekst og il­lust­ra­sjo­ner fra ap­per. Læ­re­ren står ved en skjerm der hver elevs svar på opp­ga­ver kan vises på en en­kel måte. Den­ne nye må­ten å ten­ke un­der­vis­ning på, kan ha bi­dratt til at opp­vekst­tje­nes­ten i Kongs­berg i år ser ut til å bru­ke sju mil­li­o­ner kro­ner mind­re enn bud­sjet­tert.

God øko­no­mi er det sik­kert også i lea­sing-ord­nin­gen Kongs­berg kom­mu­ne har med le­ve­ran­dø­ren Atea. Nett­bret­te­ne kjø­pes ikke inn, de lei­es. Slik blir det mu­lig å skif­te ut ut­styr på en en­kel måte, når det er be­hov for det.

Kongs­berg kom­mu­ne had­de i man­ge år pc-løs­nin­ger der mye av ar­beids­da­gen gikk med til å erg­re seg over treg for­bin­del­se. Med brett er det helt an­ner­le­des. Kom­mu­nen ser ut til å ha lyk­tes med to vik­tige for­ut­set­nin­ger; opp­læ­ring av læ­re­re og god in­fra­struk­tur.

I opp­vekst­tje­nes­ten er ROM (Res­surs­sen­ter for Opp­vekst og Mil­jø) et nav i sat­sin­gen. Så har vi Kongsbergskolen der det sta­dig byg­ges broer mel­lom de uli­ke ut­dan­nings­ni­vå­ene og hvor realfagssatsingen fort­set­ter å ha pri­ori­tet.

Snart kom­mer nok også fyl­kes­kom­mu­nen et­ter med nett­brett i vi­de­re­gå­en­de.

Kommentarer til denne saken