Kjell Gunnar Hoff, alle har rett til å ha egne meninger, men ikke egne fakta!

Av
DEL

LeserbrevEr Kongsberg legevakt en salderingspost for dagens politiske ledelse? I Laagendalsposten 29. mars 2019 og i debattinnlegg i LP (nett) samme dag, kommer Kjell Gunnar Hoff (Kongsberglista) med hel del halvsannheter, der han forsøker å diktere en prosess som ikke har funnet sted. Det kan se ut som om Hoff ønsker å fabrikkere en sannhet som passer inn i hans saksforståelse.

Virksomhetsoverdragelse.

Når Hoff i sitt debattinnlegget slår fast at vi ansatte ikke evner å kjenner historien til prosessen og hva som ligger til grunn for at han mener vi nå er overbemannet, er ikke annet enn eventyrfortelling han selv ikke kan tro på. Kjell Gunnar Hoff, alle har rett til å egne meninger, men ikke til egne fakta. Når det gjelder virksomhetsoverdragelsen av Øvre Eiker legevakt kan det se ut om Hoff igjen ikke kjenner fakta i saken. Da vi overtok ansvaret for legevakt for Øvre Eiker ble det behov for 6 nye sykepleiere i deltidsstillinger for å få dekt kveld/natt og helger. Fra Øvre Eiker kom det tre sykepleierne som utgjorde til sammen 1,75 årsverk og ikke 3 årsverk. Det vil si at i virksomhetsoverdragelsen fulgte det med 3 sykepleiere i deltidsstillinger, i tillegg ble det tilsatt ytterligere 3 sykepleiere i deltidsstillinger for å dekke behovet for bemanningen på ugunstig tid av døgnet. 


I debattinnlegget hevder Hoff videre at, og vi siterer "etter det vi forstår, antall ansatte er allerede redusert ved at vakanser blir stående ledige og allikevel er alle vakter fylt opp". Hvor har du dette i fra Hoff? Ja, vaktene blir dekt opp med bruk av overtid og mer arbeid for oss som allerede arbeider på legevakten.

Når Hoff videre mener at det vanskelig lar seg forsvare å ha 5 ansatte sykepleiere på legevakten på dagtid, vil vi opplyse om at ja det stemmer det, og fra tid til annen er det både 6-7 ansatte på jobb på dagtid også. Hoff glemmer her at for at en turnus skal være helsefremmende så må den ansatte jobbe noe dagtid også, for at turnusen ikke skal bli for belastende med kvelds- og nattevakter. Men det Hoff tydelig vis ikke tar inn over seg er hvilke andre oppgaver som lagt til legevakta på dagtid og hvor mange ansatte som kreves for å drifte hovedoppgaven, nemlig legevaktsdriften. Da regner vi ikke med ressurskrevende tilleggsoppgavene som:

-Førstegangsundersøkelse av nyankomne flyktninger.

-Tuberkulose, vaksinasjon, kontroller og oppfølging.

-HPV vaksinasjon.

-Vaksinasjon av kommunens ansatte, drop inn, noe som gjør planlegging av bemanningen utfordrende.

-HHLR (hjerte lungeredning for helsepersonell) instruktører for resten av kommunens ansatte.


Har Hoff og partiene i posisjon vurdert hvilke kostnad dette vil kunne generere om disse tjenesten må kjøpes eksternt? Hvordan ønsker Hoff, som representerer det største posisjonspartiet og fremstå som den øverste representanten som arbeidsgiver? Som ett detaljstyrende patriarkalske overhode, eller som lyttende og forståelsesfull arbeidsgiver som tar med medarbeiderne på råd. Mener Hoff at det er politikernes oppgave å detaljstyre bemanningen ved legevakta?

Er avtaleverket fulgt?

I de samme protokoller og referatene Hoff har tilgang til fremkommer det at hans påstand om at avtaleverket er fulgt i forbindelse med hans forslag til kutt tilsvarende 2 MNOK ved legevakta (stipulert til 3 sykepleie årsverk) ikke medfører riktighet. For å imøtegå dette så vil vi nevne rundskriv fra KS nr: B-1 – 2018 Som ikke fratar arbeidsgiver plikten til å drøfte tiltak før iverksettelse. Iht. hovedavtalen (HA) medbestemmelse er forslaget ikke behandlet jf. HA forutsetninger, og dermed er behandlingen et brudd på HA klare forutsetninger. Forslaget er heller ikke behandlet i Kongsberg kommunes arbeidsmiljøutvalg (AMU), jf. Arbeidsmiljøloven (AML). §§ 4.2 og 7.2, der det forutsettes medvirkning/medbestemmelse og behandling i det respektive utvalg ved organisasjonen.

Til Kjell Gunnar Hoffs informasjon foreligger det ingen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) som viser hvilke sårbarheter ett slikt kutt føre med seg for driften, eller drøfting med seksjonen eller arbeidstakerorganisasjoner i forkant av det politiske vedtaket.

Har det gått så mye prestisje i dette fra Kongsberglistas medlemmer i kommunestyre at man ikke ser behovet for å trekke i nødbremsen (stoppe prosessen) og diskutere ulike løsninger for å få budsjettet til å balanseres?

Vi skal være med å gjøre vår del.

Vi som arbeider på legevakta er omstillingsdyktige, vi har evnen til å finne løsninger på ulike problemer raskt og vi er selvfølgelig med på å se om vi kan arbeide smartere for å spare kommune for unødige lønnskostnadder. Men vi finner oss ikke i å bli salderingsposten i budsjettarbeidet, uten at risikoen ved kutt er vurdert i forkant.

Med dette vil vi bare si at vi ønsker gjennomgangen av turnus og arbeidstid på legevakten velkommen, det er ikke den prosessen vi ønsker å stoppe, men prosessen rundt ubesatte helgestillinger som i realitet medfører merarbeid på helg og høytid for oss som allerede har faste arbeidsforhold til Kongsberg kommune. Det er nemlig det som er konsekvensen av budsjettvedtaket.

Kampen om budsjettmidlene.

Når Hoff sier han er skuffet over "slåssingen" om budsjettmidler, burde han ha tatt med arbeidstakerorganisasjonene i forkant av budsjettbehandlingen på drøftinger rundt ett slikt kutt. Samt gitt administrasjonen mulighet til å gjennomføre ROS- analyse av kuttforslaget før vedtaket ble fattet. Og ikke komme nå i etterkant å forvente lojalitet bak ett forslag ingen andre enn han og kommunestyre visste noe om før det ble vedtatt.

Hoff's påstand om, og vi siterer "det er masse feil som er sagt i avisa". Hoff insinuerer med en slik påstand at vi som arbeider ved legevakten ikke evner å sette oss inn i hva ett slikt kutt vil si. Til det vil vi si at Hoff's arroganse er helt ekte og absolutt. Den har ikke den lille nyansen som kommer av usikkerhet.


Miriam, Merethe, Mona, Elin, Maren, Anne Mette, Synnøve, Heidi, Ida, Nina, Ellinor, Kjersti, Signe, Mari, Hege og Jostein

Sykepleiere

Kongsberg Interkommunale Legevakt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags