Lokalpolitikk på lag med naturen

Cecilie Søvik, Miljøpartiet de Grønne

Cecilie Søvik, Miljøpartiet de Grønne Foto:

Av
DEL

LeserbrevVisste du at antall ville dyr på jorda er redusert med 60% siden 1970?

Naturen er under sterkt press. Dette gjelder både dyr, fisk, planter og insekter. I Tyskland viser en studie publisert i 2018 at de har mistet 70% av insektene sine. I Norge har det startet en studie for å kartlegge statusen her, og mye tyder på at vi er i samme båt. Hvordan vil en verden uten insekter bli?

I Norge har artsdatabanken kartlegging av hvordan det står til med alle arter i Norge. Av nesten 21000 arter er 21% på rødlista, det vil si at de står i fare for å bli utryddet. Hele 11% eller 2350 av artene har status som truet. Det er mange.
Så hva kan vi som lokalpolitikere og samfunn gjøre med dette? Har vi ikke nok natur i Norge og Kongsberg?

Forskning viser at den største trusselen mot planter og dyr, insekter og fugleliv er arealendring. Det vil si at områder blir brukt til noe annet enn tidligere, f.eks. at skog og fjell endres til hyttefelt, at enger forsvinner, eller at tjern og myr blir fylt igjen til fordel for bebyggelse. I tillegg trues mange arter av klimaendringer og konkurranse fra innflyttede arter.
Det er i kommunene store deler av arealpolitikken skjer. Og det stilles krav til kartlegging av artsmangfold slik at administrasjon og politikere får beskjed om det er rødliste arter man skal være oppmerksom på. Likevel skjer det gang etter gang at flertallet av politikerne stemmer for utbygging og dermed for ytterligere reduksjon i bestanden av en truet art.


I siste perioden i Utvalg for Miljø og Utvikling, utvalget som forvalter arealsaker, har vi hatt oppe flere saker som berører sårbar natur eller truede arter. Kun Miljøpartiet De Grønne og Venstre har vektlagt naturmangfoldet og stemt imot utbyggerne.

Vi i De Grønne mener at det er på tide å ta naturen på alvor. Alt henger sammen og alle brikker er viktige. Derfor må vi verne om sårbar natur og ta vare på viktige habitat og økosystemer. Vi må la områder uten veger og utbygging forbli naturområder slik at fugler og dyr får store nok områder og leve i. Vi trenger flere gamle trær da utallige planter, sopp, insekter og fugler er avhengig av gammel ved for å leve. Vi må pleie kulturlandskap slik at arter som lever i disse habitatene får bedre vilkår. De Grønne vil øke utskiftingen av fellesledninger (ledninger med både kloakk og overvann). Da blir Lågen renere slik at fisk, musling og andre organismer får det bedre. Vi vil ivareta bekker og vassdrag og gjenåpne der vi kan, da dette er områder som er artsrike og viktige for både to, fire og seksbeinte. Og vi ønsker flere grønne tak i byen slik at insekter og fugler fortsatt kan trives i byen. De Grønne fikk i budsjettet for 2016 inn at alle grøntarealer i byen skal skjøttes på en slik måte at det fremmer insektliv, spesielt med tanke på pollinerende insekter. Dette arbeidet må vi fortsette med.

Mennesker er avhengig av naturen og nå er naturen avhengig av deg. Gi din stemme til de som ikke har en stemme. Stem Miljøpartiet De Grønne på mandag 9.september!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags