Norge er så heldig at vi kan være nettoeksportør av trevirke. Trevirke har vært viktigste næringsvei i store deler av Norge og spesielt i vårt eget fylke Buskerud. Det gir god klimaeffekt å bruke trevirke som byggematerialer. Spesielt hvis trevirket erstatter byggematerialer som stål og betong. Å brenne store mengder tømmer til bruk i biodrivstoff for bilparken derimot er både næringspolitisk og klimapolitisk helt høl i huet.

Dersom vi skal benytte biodrivstoff og dette skal ha en positivt klimaeffekt så må dette skje under små forhold hvor tilgang til biomasse og forbruk står i relasjon til hverandre. Biodrivstoff i småskala eller som grunnlag for å produsere nedbrytbar plast og andre høyverdi materialer som i dag produseres av petroleum er positivt. Å blande inn 20 prosent biodrivstoff i alle landets biler slik Venstre, KrF og Regjeringen går inn for er fullstendig urealistisk og vil gå hardt utover det biologiske mangfoldet i norske skoger samt tilgang til trevirke for bygningsmaterialer og andre produkter.

I Buskerud har vi vedtatt at alle fylkets busser fra nyttår skal gå på HVO (andre generasjons palmeoljefri biodiesel). Dette er diesel produsert av fornybare avfallsprodukter som i stor grad ville gått til spille.

Det er allerede problematisk å få tak i nok av denne dieselen, da det er begrenset tilgang av avfallsstoffer. Derfor er De Grønnes masterplan at bussene i Buskerud etter hvert vil gå på strøm, ikke biodiesel.

I 2017 Starter Brakar opp sine første fullelektriske busslinjer mellom Mjøndalen og Drammen.

Biodrivstoff i den størrelsesorden Regjeringen og støttepartiene legger opp til er en umulighet uten å rasere store deler av norske skoger.

Biodiesel er en nødløsning, en overgangsløsning eller en spesialløsning der det ikke finnes gode alternativer slik som i fly, tungtransport etc. Biodrivstoff i den størrelsesorden Regjeringen og støttepartiene legger opp til er en umulighet uten å rasere store deler av norske skoger.

Å helle saktevoksende nordisk skog i tanken på den norske bilparken, slår ikke bra ut på klima. Det frarådes nå i stadig flere livssyklusanalyser og klimaberegninger.

Trær gjør best effekt i miljøets tjeneste om de blir stående urørte og fungerer som karbonlagre under treets vekst og i jordsmonnet under. Eventuelt kan noen av trærne med god samvittighet tas ut og benyttes som bygningsmaterialer. Her vil karbonet som treet har tatt opp under sin livstid gjennom fotosyntesen lagres i tømmerstokken og dermed i husveggen. Å bygge med tre er karbonfangst og lagring i praksis.

Fremtidens biodrivstoff er basert på alger, ikke skog, særlig marine mikroalger, dyrket i lukkede systemer.

Algene krever ikke landareal og stjeler ikke biomasse fra landbruksjord eller skogbruk.

Siden tang og tare kan dyrkes uten bruk av matjord, ferskvann og lite eller ingen gjødsel, er dyrking av alger og tang mer bærekraftig enn biomasse fra skog og landbruk.

Den smarte veien fremover i dette århundret er elektrifisering av transport og oppvarming samtidig med at sol og vind erstatter fossil kraftproduksjon.

Regjeringens krav om innblanding av biodrivstoff tyder på en regjering uten vilje til å ta de store grepene og tenke helhetlig ved å støtte de teknologier vi i fremtiden vil basere vår sivilisasjon på. Istedenfor legger man seg paddeflat for enkelte næringsinteresser og gode lobbyister. Det må være lov å være spesielt skuffet over Venstres standpunkt i dette.

Det er en fremtid i skogbruksnæringen i Norge, den handler om å ta større andeler av byggenæringen fra betong og stål og fremme tre som et førstevalg i byggemateriale også utenfor de nordiske landene. Vi må øke kunnskapen om massivtrekonstruksjoner og bruk av restavfall, sagflis og biprodukter til isolasjon og nye utviklede bygningsmaterialer.

Norsk tre bør først og fremst inn i veggene eller stå i skogen, ikke oppi tanken.