Flesberg elektrisitetsverk: Gir styret i e-verket 20 millioner til Rollag?

Bjørnar Dokka

Bjørnar Dokka Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det har i løpet den siste uken vært et stort engasjement rundt e-verket. Det er bra!

Det er åpenbart sterke krefter i sving, som jobber mot styrets innstilling om en fusjon med Rollag. Det er positivt og nyttig med engasjement, men jeg er opptatt av at det fattes beslutninger på korrekt grunnlag.

Når Flesbergs ordfører går ut i Laagendalsposten og hevder at Flesberg taper 20 millioner i en fusjon med Rollag føler jeg et sterkt behov for å klarlegge litt.

Det finnes i dag 103 E-verk i Norge. Flesberg er i størrelse nr. 88 i rekken. En fremtid alene er derfor ikke noe alternativ. E-verket må innen 01.01.2021 etablere en konsernstruktur for å drive i henhold til lovverket. Første del av vedtaket som skal fattes på ekstraordinær generalforsamling omfatter nettopp dette. Andre del av vedtaket gjelder beslutning om fusjon med vårt naboverk Rollag.

Styret anbefaler en fusjon. Styret består av fem personer. Vi har dessverre ikke klart å enes, med det resultat at voteringen viste fire stemmer for fusjoner, og en imot. Vedkommende stemte også imot tilpasning iht. lovkrav av 01.01.21 som også er en del av vedtaket som skal fattes på kommende generalforsamling. Det positive med uenighet internt i et styre er at man da i alle fall sørger for å stilt kritiske spørsmål i en slik prosess.

I en fusjonsprosess når to selskap skal bli ett, er man avhengig av å kartlegge verdier for å danne grunnlag for et bytteforhold. I fusjonsprosessen mot Rollag er landets mest anerkjente konsulentbyrå innenfor energibransjen benyttet (Afry), sammen med et kobbel av advokater. Det er gjennomført både teknisk, økonomisk og juridisk verdsettelse. Verdsettelsen er basert på en neddiskontert kontantstrøm. I all hovedsak går en neddiskontert kontantstrøm ut på å finne ut hvor mye penger selskapet vil generere for investorer fremover og regne ut verdien av disse pengene i dag.

Resultatet av den gjennomførte kontantstrømsanalysen vil gi Rollag en eierandel på 35,2 % og Flesberg en eierandel på 64,8 %. Dette gjelder kun for strømnettet. Selskapene har også en fibervirksomhet, kraftkunder, gjeld og andre eiendeler som må inn i beregningen. Etter at dette er hensyntatt i verdsettelsen får vi følgende eierandel i de respektive selskap; Rollag 33,7 % og Flesberg 66,3 %

Denne fordelingen er svært nært opptil den fordeling mellom selskapene styret anbefaler. Resultatet av forhandlinger basert på hovedkontor, strategisk verdi, bryterstyring på nett, kilekostnader mv. endte opp med at Rollag kompenserer Flesberg med 2,5 millioner. Dette skal utbetales gjennom et utbytte på 7,5 millioner hvorav Rollag avstår fra sin andel av utbytte på kr 2,5 millioner og sender dette til Flesberg. Tvilerne trekker i tvil om et nytt selskap blir utbyttedyktig og til tvilernes informasjon vil det nyfusjonerte selskapet ha en egenkapitalandel på ca. 70 %. Gjennomsnittlig overskudd de fire siste årene fra selskapene er hhv. 3 millioner for Flesberg og 1,5 millioner for Rollag. Samlet skulle det tilsi 4,5 millioner + synergiene man får ved en sammenslåing. Åpenbare synergier beløper seg til ca. 3,0 millioner. Det skulle tilsi et årsresultat på kr 7,5 millioner for det nyfusjonerte selskapet. Historisk har det ikke vært tradisjon for å utbetale utbytte i noen av selskapene. I dialog med kommunen ble det kommunisert en ønsket forutsigbarhet knyttet til nettopp dette. Det er derfor tatt inn som en del av aksjonæravtalen at det forventes at utbytte skal utbetales. I Nore sitt fusjonsforslag med Ringerikskraft foreslås det å gi fra seg 95 % av sin innflytelse i sitt e-verk i bytte mot 5 % innflytelse (aksjer) i Ringerikskraft. Som takk for handelen får de en lovnad om et årlig utbytte i størrelsesorden 1 – 1,5 millioner og et varamedlem i Ringerikskraft sitt styre. La oss leke litt med utbyttetanken i Flesberg/Rollags fusjonsforslag; La oss si at man beslutter at ca. 40 % av årsresultatet avsettes til utbytte, rundt regnet 3 millioner. Av disse går 2/3 til Flesberg, 2 millioner. Av disse 2 millionene kanaliseres 60 % til Flesberg kommune. Man vil da få overført 1,2 millioner og fremdeles besitte 40 % (60 % av 66 %) av aksjene.

Nok om utbytte – over til Ordførerens utsagn i Laagendalsposten vedrørende en rettferdig splitt basert på nettkapital. Med nettkapital menes verdien av nettet. Verdien av nettet i Flesberg er ca. 83 millioner og verdien av nettet i Rollag er ca. 31 millioner. Legger man dette til grunn i et bytteforhold ville splitten blitt som følger; Rollag 27,1 % og Flesberg 72,9 %. Med all respekt for ordførerens Garaas regnemetode; dette blir litt enkelt. Jeg illustrerer dette ved å sette det på spissen for å få fram mitt poeng; La oss si at vi har to selskaper som ønsker å fusjonere. De to selskapene eier hvert sitt bygg som leies ut. Selskap A har et bygg som er verdsatt til 50 millioner. Selskap B har også et bygg som er verdsatt til 50 millioner. Begge byggene leies ut. Selskap A har langsiktige leiekontrakter med stabile aktører, mens selskap B har noe mer ustabile leieinntekter og stadig uforutsette vedlikeholdskostnader. Dette resulterer i at selskap A hvert år går med et overskudd på 5 millioner, mens selskap B kun genererer 2 millioner i overskudd. I en fusjon ville neppe Selskap B fått 50 % av aksjene basert på at de ikke greier samme avkastning på sitt leieobjekt. Ergo, avkastning på investert kapital må tas hensyn til hvis man skal benytte nettkapital som en form for verdsettelse slik ordføreren forsøker seg på. Og hvordan gjør man så det om man skal regne på ordførerens vis? Jo man benytter en multippel som fanger opp nettopp dette. Ordføreren har benyttet multippel helt identisk i de to selskapene og underforstått forutsetter han at begge selskaper er like effektive og like gode. Her må vi se på noen bransjetall for å danne oss et korrekt bilde av multippelbruk. Ved henvendelse til en større nettaktør, som har vist interesse for oss, spurte vi i mai 2019 om hva slags multippel de ville benytte om de kjøpte oss. Vi fikk til svar at de ville brukt multippel 1,0 basert på at Flesberg har en lav «Effektivitetsscore» 83,8 % i 2018. Dette var ikke noe reell forhandling og la oss si at vi kan fremforhandle oss til 1,1 i Multippel (tilsvarer 10 % overkurs). Rollag gjør det betydelig bedre enn Flesberg i effektivitetsscore og hadde i 2018 en effektivitet på 96,2 %. Vi er kjent med at for veldrevne energiselskap benyttes multippel på mellom 1,2 og 1,4 (20 til 40 % overkurs). Nore ser ut til å ha fått betalt med multippel på 1,4 (ikke bekreftet, men rådmannen benyttet dette sin presentasjon ovenfor kommunestyre) Rollag er mer effektiv enn Nore, men la oss bruke Multippel 1,4 i dette eksempelet. Nettkapital i Flesberg på 83 millioner x multippel 1,0 og Nettkapital i Rollag på 31 millioner x multippel på 1,4 gir følgende eierbrøk; Rollag: 35,6 % og Flesberg 65,7 %.

Det er noe helt annet enn ordførerens brøk som presenteres i Laagendalsposten som en nærmest opplest og vedtatt sannhet.

Jeg står med rak rygg bak styrets anbefaling om en fusjon, som er tuftet på et solid stykke arbeid og en grundig gjennomgang av begge selskaper for å finne en så korrekt fordeling som overhodet mulig mellom de to selskapene.

Det er komplekse saker og det er en enkel sak å tåkelegge fakta her. Jeg tror det nye selskapet vil bli et robust selskap i mange år fremover. På et tidspunkt må man trolig gå til noe større, men på veien fram mot det vil de to selskapene skape ytterligere verdier sammen. De som daglig er ute og jobber på nettet heier på en slik løsning og hvilket utgangspunkt er ikke det for å lykkes? Vi vil trygge lokale arbeidsplasser og opprettholde lokal styring. Vi unngår at mindre lokale entreprenører skvises ut på bakgrunn av rammeavtaler og opprettholder lokasjon Lampeland med montørstasjon i Rollag. 25 arbeidsplasser hjemmehørende i Flesberg er ikke å kimse av sett i lys av distriktenes utfordring med opprettholdelse av virksomhet.

Stem hva du vil, men sett deg så godt som mulig inn i hva dette dreier seg om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags