På førstesiden av Laagendalsposten 23. februar kan man lese at flere klager på legen sin ved Kongsberg sykehus.

Grunnlaget for dette er uttalelser fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud, som baserer seg på klagestatistikken de seneste årene.

«Feilaktig bilde»

Leger og ledelse ved Kongsberg sykehus er svært opptatt av våre pasienter skal bli møtt på en respektfull måte. Vi ønsker tilbakemeldinger fra pasienter dersom de opplever det motsatte, og vi opplever også et svært godt samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Buskerud.

Pasientombudet er en viktig ressurs ikke bare for pasientene, men også for oss i vårt kontinuerlige arbeid for å forbedre oss. Beklageligvis har også vi hendelser der helsepersonell ikke oppfører seg slik de skal.

Når vi blir oppmerksom på denne type hendelser tar vi tak i dette og gjennomfører tiltak for å lære og for å unngå at dette skjer igjen. Dersom noen leger er gjengangere får disse ekstra oppfølging.

Vi føler likevel et sterkt behov for å nyansere det bildet som tegnes i den nevnte artikkelen. Samlet sett mener vi at artikkelen tegner et grovt forenklet og feilaktig bilde av klagefrekvensen ved Kongsberg sykehus.

LES OGSÅ: «Kirurgisk akuttberedskap mm ved Kongsberg sykehus»

7000 pasienter – tre klager

Årsrapporten fra Pasient- og brukerombudet er fritt tilgjengelig på ombudets nettside.

I starten av avsnittet som omhandler Kongsberg sykehus presiseres det at Kongsberg sykehus har et historisk sett lavt antall klagesaker. Dette faktum er utelatt fra Laagendalsposten sin omtale om rapporten.

Avisartikkelen fokuserer i stedet på at flere klager på legen sin. Det er beklagelig at dette er økende, men det er viktig å påpeke at det dreier seg om svært små tall.

Antall klager totalt mot sykehuset er 35.

I 2015 var antallet 31 og 2014 var det 34 klager. Man fremhever at 9 prosent av henvendelsene i 2016 dreier seg om leger og annet helsepersonells oppførsel. Totalt i Vestre Viken er andelen 6 prosent.

Vi mener at disse tallene er altfor små til at man kan trekke denne type slutninger angående forskjeller på legers oppførsel innad i Vestre Viken. Hadde man eksempelvis mottatt en færre klage hadde prosenttallet vært lavere enn ellers i Vestre Viken. Hadde det da vært riktig å konkludere med at færre klaget på legene ved Kongsberg sykehus? Vi mener nei.

I artikkelen fremhever man at det var tre klager rettet mot akuttmottaket i 2016. Også her skulle vi gjerne ønsket at ingen hadde behov for å klage. Det er likevel på sin plass å påpeke at nesten 7000 pasienter fikk behandling ved vårt akuttmottak i 2016. Andelen som klaget er dermed svært lav og lar seg ikke beregne i prosent, men i promille.

LES OGSÅ: "Påstandene kan ikke stå uimotsagt"

Blant de ti beste

Fordi Kongsberg sykehus og andre sykehus er svært opptatt av pasienters tilfredshet gjennomføres det jevnlig pasienttilfredshetsundersøkelse kalt PasOpp. Dette er en nasjonal undersøkelse som baserer seg på tilbakemelding fra flere hundre pasienter som har vært i kontakt med sykehuset.

Denne ble sist publisert 2016, og her plasserer Kongsberg seg blant de ti beste sykehusene i landet. Et av flere forhold som trekker sykehusets tall opp sammenlignet med andre sykehus, er at man er over snittet fornøyd med legers fremtoning og behandling.

Denne undersøkelsen fikk svært begrenset omtale i Laagendalsposten.

Vi har forståelse for at lokalavisen og Pasient- og Brukerombudet har behov for å fokusere på de delene av helsevesenet som ikke fungerer godt nok.

Vi er også svært opptatt av at pasienter og pårørende tør å komme til oss med negative tilbakemeldinger.

Uavhengig av avisens omtale er sykehuset klar over at helsepersonell ved sykehuset ytterligere kan forbedre sin oppførsel og kommunikasjon ovenfor pasienter og pårørende. I lys av årets rapport vil vi sette ytterligere fokus på å forbedre dette.

Samtidig har befolkningen krav på riktig og nyansert informasjon. Oppslaget på forsiden av Laagendalsposten var etter vår mening for lite nyansert og bidrar til å skremme pasienter og pårørende i stedet for å opplyse dem.

Skrevet av:

Vibeke Hanch-Hansen – avdelingsoverlege

Petter Berg – avdelingsoverlege

Kennth Gundersen – avdelingsoverlege

Stian Kristoffersen – avdelingsoverlege

Stein-Are Agledal – klinikkdirektør