Det ser ut til at E134-utbyggingen overhodet ikke tar hensyn til framkommelighet for syklende. Ny trase mellom Tislegård og Gomsrud er nettopp åpnet for biltrafikk med 40 km/t i fartsgrense. Her er det skiltet forbud mot syklister. Hvorfor?

Når blir gangvei fra Gamle Gomsrudveg fram til Bølgen åpnet? Gangvegen fra Gamlebrua til Fosseparken er stengt, i alle fall i hele vinter. Jeg forstår at det må bli stegninger, men det virker som at det å opprettholde framkommelighet med sykkel i anleggsperioden står helt nederst på lista til prosjektet, hvis det da overhodet er med.