Formålet med reguleringen er å utvide tomt avsatt til undervisning ved å innlemme noe areal avsatt til idrett og sport, innløse en privateiendom og med dette gi plass til et nytt bygg med romslig uteareal.

Nye Skavanger skole får plass til 290 elever. Den skal stå ferdig høsten 2021. Skolens kapasitet skal økes fra 1 til 1,5 parallell skole, med mulighet for utvidelse til to-parallell skole.

UMU-vedtaket var enstemmig, og dermed blir det etter alle solemerker en ny og moderne skole om halvannet år.

Planen skal dog endelig vedtas av kommunestyret i januar.

Se hele saksdokumentet her.

Kan utvides senere

Totalt antall elever etter et eventuelt byggetrinn 2. kan da bli ca 420.

Det åpnes også for mulighet til å etablere nytt gymnastikk-/bassengbygg. Planforslaget har forholdt seg til kommunestyrets i september 2018, der de gikk inn for å beholde eksisterende kroppsøvingsbygg.

Hørt i debatten:

Det var ikke mye debatt omkring det grunnleggene. Saken har vært oppe mange ganger og vært gjenstand for en omfattende høring. Men politikerne hadde noen innspill.

Kine Fusche Jenssen (H) påpekte at idrettsrådet føler seg overkjørt i saksbehandlingen fordi planen fører til at en ballbane går tapt.

Ole Gustav Lia (Sp) stilte spørsmål om skolen kan bygges av massivtre og om dette i så fall kan være laget av moduler fra en ny fabrikk for slike som ligger på Modum i Buskerud.

Til svar fikk han at muligheten for bygging i massivtre blir studert, men at detaljer omkring selve bygget avhenger av en del føringer i anbudsprosessen som nå kommer.

Som kjent ble Vestsiden ungdomsskole bygget i heltre, riktignok av importerte elementer. Men bygget har vekket interesse på grunn av miljøprofilen og energiløsninger.

Cecilie Søvik (MDG) stilte spørsmål ved høydekurver i området og eventuell rasfare, noe som kan bli aktuelt dersom skogen i bakkant fjernes. Hun viste også til fremtidige byggeplaner for området. Til svar fikk hun at dette ikke anses som farlig.

Les også: Slik blir den nye skolen - hvis barna får bestemme

Fakta om Skavanger skole

  • Kommunestyret vedtok i fjor at det bygges en ny skole på Skavanger som ferdigstilles til skoleåret 2021/22.
  • Kun nødvendig vedlikehold utføres frem til riving av eksisterende skole. Denne skal være operativ inntil den nye er ferdig.
  • Bygningen som etterhvert skal rives, er fra 1976 og opprinnelig bygd som en åpen skole etter datidens idealer. Romløsningen - og at persontrafikken går gjennom klasserommene i mangel på korridorer gir praktiske problemer og forstyrrelser.
  • Skavanger skole huser 180 elever mellom 1. og 7. klasse. Det er en skole med stort mangfold. Enkelte trinn har opp mot 50 prosent flerspråklige elever.