Kongsberglista har som en av sine hovedsaker å ta hele kommunen i bruk. Vi mener at kommunen har et stort potensial i Hvittingfoss som ikke er utnytta. Hvittingfoss har en svært sentral beliggenhet som er attraktiv både som bosted og næringslokasjon. Nå er det på høy tid at vi gjør nødvendige grep for å utnytte dette potensialet. Kongsberglista har et eget delprogram for Hvittingfoss. Etter vår mening er det flere tiltak som må settes i gang for å øke attraktiviteten.

Vi skal utarbeide en helhetlig stedsutviklingsplan for Hvittingfoss etter samme mal som for Kongsberg by. Dette skal også omfatte næringsutvikling.

Vi skal stimulere til økt boligbygging. Først og fremst handler det om å fremskaffe attraktive boligtomter. Vi er i gang med det arbeidet i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er tatt inn ca. 170 boenheter i planarbeidet.

Vi skal sette av ressurser for å øke aktivitetsnivået blant barn og unge i Hvittingfoss. Dette skal skje i samråd med lag og foreninger. Eksempelvis styrke kulturskoletilbudet.

Vi skal bidra kompetansemessig og økonomisk for å bygge opp under frivillig arbeid.

Vi skal arbeide for at Hvittingfoss for eget vinmonopolutsalg.

Vi skal utrede bygging av svømme- og flerbrukshall i Hvittingfoss. Hvittingfoss har en gymsal fra 1967 med store begrensninger i forhold til bl.a. opplæringsloven.

Vi skal også i samarbeid med berørte parter vurdere muligheten for etablering av ny laksetrapp opp fossen, og eventuelt finansiere utredning av et slikt prosjekt.

Vi skal sørge for fortsatt god beredskap ved Hvittingfoss brannstasjon.
Kongsberglista har stor tro på at disse tiltakene i sum vil gjøre Hvittingfoss til et enda mer attraktivt sted. Vi ser fram til å gå i gang med dette arbeidet.