Årets jordbruksavtale er historisk, og omtales som et første viktig steg for en snuoperasjon i landbruket.

Vi er glade for at flere av Viken fylkeskommunes innspill har blitt imøtekommet. Det vil komme både landbruket selv, og oss som storsamfunn til gode.

La oss peke på noen sentrale eksempler:

Regjeringen har tatt våre innspill til følge, og bevilger 70 millioner kroner til vannmiljøtiltak rundt Oslofjorden. Avrenning av næringsstoffer og jordpartikler fra jordbruket i Viken har stor påvirkning på mange innsjøer og vassdrag i fylket, samt på Oslofjorden. Det er viktig å legge til rette for at flere bønder kan gjennomføre nødvendige miljøtiltak uten at det går ut over en allerede sårbar økonomisk situasjon. Vi i Viken fylkeskommune vil øke samarbeidet med nasjonale, regionale og lokale aktører for å forbedre tilstanden for Oslofjorden. I dette arbeidet spiller den norske bonden en viktig rolle, enten vedkommende befinner seg i Hallingdal, Numedal eller Halden. Det er vi glad for at nå anerkjennes.

Det settes av ti millioner kroner i 2023 over Landbrukets Utviklingsfond til utvikling og ferdigstilling av klimakalkulatoren. Avtalen gir en økning i satsene for grøftetilskudd og tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg og økt støtte til energi. Dette går som hånd i hanske til Viken fylkeskommunes satsinger innen landbruk. Vi ønsker å bidra til innovasjon og bærekraftig vekst i landbruket. Viken fylkeskommune deler nå ut tilskudd til flere innovasjonsprosjekter, blant annet til både miljøvennlige og lønnsomme løsninger for å gjøre jorden bedre egnet til dyrking.

Viken fylkeskommune har over tid samarbeidet med landbruket i regionen for å heve kompetansen blant bønder om energiomlegging, energieffektivisering og ulike klima- og miljøtiltak i landbruket. Vi ser at potensialet er stort, og vi opplever at bønder ønsker et bærekraftig og framtidsrettet landbruk. Vi er derfor glade for satsene til videreutvikling av Klimasmart landbruk, som blant annet innebærer gratis klimarådgivning til bøndene, økes.

Videre gir jordbruksavtalen betydelig økning av arealtilskudd og husdyrtilskudd for sau, som er en viktig næring i fjellandbruket. Fjellandbruket har stort potensial, og aktiv bruk av utmarksbeiter er positivt for kulturlandskap, dyrehelse og karbonbinding.

Økning i tilskuddet til regionale kompetansenettverk for lokalmat er også viktig for bygdeutvikling og opplevelsesnæringer.

Sammen styrker vi landbrukets rolle i det grønne skiftet.