Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere en omsorgstjeneste på. Med BPA kan vedkommende eller foresatte rekruttere egne assistenter til å gi dem assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Poenget med ordningen er at den som har behov for hjelp og bistand best vet hvordan hjelpen skal utformes. Med BPA kan flere bo som andre, studere, jobbe og delta i samfunnet. Tjenesten skal altså knyttes til personen – ikke til boligen.

I det siste har flere kommuner valgt å undergrave BPA-ordningen, enten ved å fjerne, avvise eller redusere BPA-ordningen til personer med nedsatt funksjonsevne.

Fredrikstads behandling av Geir sine BPA-timer er et eksempel på det. Geir hadde diagnosen ALS; en progressiv sykdom som gjør at kroppen gradvis svekkes.
Istedenfor å bruke de siste kreftene Geir hadde til å kjempe mot sykdommen kjempet Geir for å få BPA, slik han kunne tilbringe den siste tiden sin med familie og venner. Men Fredrikstad kommune nektet han, og Geir ble plassert på institusjon.
Den siste tiden i livet skulle Geir tilbringe på Helsehuset i Fredrikstad; Fjernet fra kona og døtrene sine.

Geir sin historie forteller oss at ingen bare er en utgiftspost eller en belastning for samfunnet. Det er en påminnelse om hva som kan skje dersom vi definerer BPA-ordningen som en handelsvare, framfor en rettighet. Det er derfor viktig at Kongsberg kommune tar avstand fra slike holdninger og er en foregangskjemper for funksjonshemmedes rettigheter ved å styrke BPA-ordningen i kommunen.

I Kongsberg er behandlingen av BPA-tjenesten bedre enn den er i Fredrikstad. Likevel er det særegne regler kommunen har som undergraver BPA-ordningen. En av disse er en lov som sier at arbeidsledere må varsle arbeidsgiver om at de skal oppholde seg utenfor Norges grenser ut over ett døgn, eller være utenfor egen bostedskommune i mer enn sju døgn. Dette er regler som bryter med formålet til BPA, og har blitt slått hardt ned på av Helse- og omsorgsministeren tidligere. Likevel undergraver Kongsberg kommune BPA-ordningen ved å opprettholde denne reglen.

BPA er noe vi burde gjøre enklere å anskaffe - ikke vanskeligere - fordi fordelene med BPA er mange:

-Det gjør det mulig for familier med funksjonshemmede barn å leve som andre barnefamilier
-Flere fullfører Høyrere utdanning med BPA
-Det bidrar til større arbeidsdeltakelse
-BPA har stor brukertilfredshet
-De med BPA har mindre behov for andre tjenester som fysioterapi, sykehus, besøk hos lege osv.
-blant foreldre til barn med BPA er yrkesdeltagelsen høyere

Dette er kun noen av fordelene med BPA og listen fortsetter. BPA er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse. Kongsberg Høyre vil derfor styrke og utvide BPA-ordningen i kommunen, slik at alle kan leve frie og selvstendige liv!