Mandag 1. april overleverte NVE forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Grenseområdene mellom Telemark, Vestfold og Buskerud er vurdert som godt egnet for kraftproduksjon.

Et argument fra NVE er at området har lavere konfliktnivå enn ellers i landet. Antakelsen kan bero på at vi på Østlandet ikke er så godt kjent med konsekvensene av vindkraftanlegg.

Vindkraft er ikke bare noen vindturbiner i horisonten når du er på tur, det er store industrianlegg som i bratte naturlandskap krever store terrenginngrep.

DNT foreningene i Telemark, Vestfold og Buskerud er for fornybar energi, men vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig – klima og natur.

Urørt natur- og kulturarv er blant hovedårsakene til at Norge er et attraktivt land å bo i, og å besøke i et bærekraftig reiselivsperspektiv.

Naturen er avgjørende for trivsel, folkehelse og opplevelser for tilreisende og lokalbefolkning. Derfor er det viktig å komme i gang med å utvikle metodene for å verdsette naturens egenverdi.

Store deler av utpekt område har viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til natur og friluftsliv, med utstrakt løype nett sommer som vinter, og en mengde jakt, fiske og turisthytter

Vi forventer at politikere og beslutningstakere i regionen velger klimatiltak og områder med minst mulig tap av natur. Det er mye vi kan gjøre før vi raserer naturen

Vi må ha tid til å vente på ny raskt utviklende teknologi, som gir mer lønnsomhet i havvind og solenergi, oppgradere gamle vannkraftanlegg, og gjøre tiltak for lavere forbruk.

Vi oppfordrer fylkeskommuner og kommuner til å legge press på og intensivere arbeidet med kartlegging og verdisetting av naturområder.

Samtidig må det etableres en regional plan for vindkraft.

Fakta om naturinngrep ved vindkraftanlegg:

• Vindkraftanlegg i kupert terreng krever ofte store terrengendringer, med store skjæringer og fyllinger. Grunnen er blant annet for å kunne transportere opptil 90 meter lange turbinvinger.

• Hver vindturbin krever om lag 800 meter anleggsvei i tillegg til oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.

• De største vindturbinene kan bli opptil 250 meter høye og sees fra minst 5 mils avstand.

DNT mener:

• DNT vil ta vare på naturen for våre barns barnebarn.

• Fornybar energi er viktig, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang – klima og natur. Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.

• Hvert år blir det mindre natur i Norge. Vindkraft er den faktoren som kan gi det største tapet av naturarealer fremover. DNT er bekymret for omfanget av videre utbygging.

• Det finnes fornybaralternativer som ikke ødelegger verdifull natur. Innsatsen for energieffektivisering og -sparing må trappes opp, opprustning av eksisterende vannkraftverk, solenergi og vindkraft til havs. Utbyggingen bør styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder.

• Nasjonal ramme for vindkraft er viktig, den gir mulighet for helhetlig planlegging. Kunnskapsgrunnlag og lokal involvering må på plass.

• DNT krever at inngrepsfri natur og mye brukte friluftslivsområder ekskluderes i nasjonal ramme for vindkraft.

• DNT mener konsesjonssystemet må gjennomgås, med sikte på at det skal legges mer vekt på natur- og friluftslivshensyn når nye prosjekter skal godkjennes.

• For å unngå å miste de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene i Norge, må vi vite hvor de ligger. Derfor bør innsatsen for å kartlegge norske natur- og friluftslivsområder økes kraftig.

Nasjonal ramme sendes nå på høring før endelig utforming. Nå er lokal tilstedeværelse viktig.

DNT-foreningene i regionen representerer 38000 aktive brukere av våre naturområder, og vil bidra aktivt med våre vurderinger.

Vi forventer at folkevalgte og beslutningstakere inviterer til dialog og lytter til lokalbefolkningen, slik at endelige ramme skjermer naturen for kortsiktig gevinst på våre barns barnebarns regning.