Hva skjer hvis Flesberg Elverk fusjonerer med Ringerikskraft?

Informasjon hentet fra weben til Ringerikskraft:
” Ringerikskraft er et energikonsern med 400 ansatte i sine 20 hel- og deleide selskap.”
Nore Energi AS er nå et datterselskap, 100% eid av Ringerikskraft.
Etter ”fusjonen” 15. april mellom Nore Energi og Ringerikskraft har Nore Energi fått ny eier mot at Nore og Uvdal kommune har fått en aksjepost i Ringerikskraft på 4,85%.
Dette ser ut som et salg og ikke som en fusjon.

Hva med Nore?
Weben til Ringerikskraft nett viser at nettleia i Nore er 52,91 øre pr. kWh og at nettleia i Ringerike og Hole kommune er 24,38/16,88(vinter/sommer). Ingen reduksjon i nettleia fra første dag?

Hva med Flesberg?
Det er grunn til å tro at en fusjon mellom Flesberg Elverk og Ringerikskraft vil gjennomføres på samme måte. Derfor er det lite sannsynlig at nettleia i Flesberg blir lavere på grunn av fusjonen.
(50 øre/kWh i dag).

Vi får ingen døgnvakt (24/7)

Det som er mest betenkelig med en ”fusjon”/salg er at Ringerike og Hole kommuner vil ha kvalifisert flertall i Ringerikskraft (også om Rollag blir med). Det er rimelig å anta at vedtak som er til fordel for Ringerike og Hole blir prioritert framfor vedtak som er til fordel for Numedal.

Hva skjer hvis Flesberg Elverk fusjonerer med Rollag Elverk?
Når to selskaper skal slå seg sammen må en først finne verdiforholdet mellom selskapene som et utgangpunkt for videre forhandlinger. Hvilken metode som benyttes har mindre betydning da det er forholdet som er viktig. Når jeg ser på verdien selskapene har satt på seg selv i regnskapene fra 2018 blir forholdet 31,6%/68,4%. Tallene er nesten lik tallene konsulentfirmaet AFRY kom fram til.
Videre forhandlinger går ut på å komme fram til en avtale som er bra for begge parter.

Fusjon med Rollag er beskrevet i saksframlegget til generalforsamlingen.
Kort fortalt: En selskapsstruktur som vil ivareta alle eiernes interesser. Lavere nettleie. Utbytte (min. 15 mill de 5 første åra). Vi beholder det lokale eierskapet (verdier blir i kommunen). Aksjeeierne i Flesberg har flertall og kan bestemme alt som ikke krever kvalifisert flertall i det nye konsernet.
Vi beholder vaktordningen.

Aksjonærgruppa påstår at etter en fusjon med Ringerikskraft vil nettleia i Flesberg reduseres med minst 7,5 mill kr. virksomt fra første dag etter fusjonen.
Det er ikke noe som tyder på at samordninga aksjonærgruppa forventer vil redusere nettleia i Flesberg. (Nettleia i Nore er 52,91 øre pr. kWh).

En fusjon med Rollag gir reduksjon i nettleia på grunn av mer rasjonell drift(en administrasjon istedenfor to).

Jeg er ikke i tvil om hva som er best for Flesberg.