Gå til sidens hovedinnhold

Noen tanker omkring elverksfusjonen i Numedal

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Lps nettavis 22.05 har styreleder Tveiten i Rollag elverk noen betraktninger om fusjonene av elverka i Numedal. Om forholdet til fusjon med ekstern aktør slår han fast at «.. selv om løsningen gir potensielt store fordeler for enkelte interessegrupper så er ulempene større i den totale sammenheng.» Videre fastslår han at fusjon mellom Rollag og Flesberg vil «sikre full lokal eiermessig kontroll slik at selskapet kan utvikles i tråd med innbyggernes interesser.» Tru det.

Både i Rollag og Flesberg elverk er det innbyggerne gjennom kommunene som er hovedeiere. Men begge elverka har meget spesielle stemmeregler. De er utformet slik at hovedeierne kommunene, i praksis ikke har innflytelse på de avgjørelsene som gjøres i generalforsamlingene. Disse uvanlige stemmereglene er tenkt ført videre i et sammenslått Rollag/Flesberg elverk. Generalforsamlingene blir da helt og holdent dominert av de private aksjeeierne som møter opp. Mener virkelig Tveiten at slike generalforsamlinger er bedre skikket til å ivareta «innbyggernes interesser» i den «totale sammenheng» bedre enn et kommunestyre?

Innflytelsen fra Flesbergs eiere blir videre kraftig redusert i forhold til dagens situasjon siden et lite mindretall fra Rollag kan blokkere viktige beslutninger som f.eks en fusjon. Selv om et stort flertall fra Flesberg finner beslutningen gunstig for seg. På toppen av det hele er også tenkt innført konsernmodellen. Dette innebærer at makt flyttes til generalforsamlingene i to driftsselskap. Og generalforsamlingene i driftsselskapene vil bestå av styremedlemmer i de to elverka.

Konsekvensen er for det første at noen få personer, riktignok lokalt forankret, får full kontroll over elverka. For det andre er selskapet slik rigget at «enkelte interessegrupper» lett får gjennomslag på bekostning av fellesskapets interesser. Forestillingen om lokal kontroll gjennom lokalt eierskap som garanti for å ivareta fellesskapets interesser, blir med andre ord en floskel uten reelt innhold.

Elverket i Nore var heleid av Nore og Uvdal kommune. Kommunestyret kom til at en fusjon med Ringerikskraft sikret fellesskapets interesser bedre enn en fusjon med Rollag og Flesberg. Tankevekkende blir det derfor når styrelederen i Rollag elverk uten videre slår fast at en fusjon med Flesberg er best for Rollag sammenliknet med en fusjon med en annen aktør. Uten å ville se på tallene som må legges til grunn for en sammenlikning. Enda mer tankevekkende er det at styret i Flesberg elverk til og med motarbeider bestrebelsene til hovedaksjonærene for å få på bordet et reelt sammenligningsgrunnlag før den endelige og irreversible beslutningen om fusjon skal tas.

Styrelederen i Rollag er lite interessert i å se på tall, men nevner at nettleia vil gå ned for Flesbergs abonnenter ved fusjon med Rollag. Det er riktig. Styrene har beregnet at en slik fusjon vil gi en effektiviseringsgevinst på 3,5 mill. Slår dette til er det grunnlag for en reduksjon i nettleia for Flesbergs abonnenter på 2,5 øre pr kwh. Noe som gir redusert nettleie på kr 375 pr år for gjennomsnittshusholdningen som bruker 15000 kwh pr år. En reduksjon som riktignok ikke kommer fullt ut før etter fire år.

Dersom Flesberg fusjonerer med Ringerikskraft blir reduksjonen i nettleie 12 øre pr kwh. For gjennomsnittshusholdningen utgjør det kr 1820 pr år. For en vanlig enebolig av litt eldre årgang med isolasjon som krevdes på 70-80 tallet, vil årsforbruket ligge på om lag 25000 kwh. Da utgjør altså besparelsen kr 3000 pr år. Og besparelsen kommer med en gang. Dette siden reduksjonen kommer av utjamning av nettleia i hele konsesjonsområdet til Ringerikskraft.

For den kommunale drifta i Flesberg utgjør reduksjonen i Rollagalternativet om lag 0,2 mill i sparte strømutgifter, og i Ringeriksalternativet om lag 1 mill. Forskjellen utgjør eksempelvis lønnskostnadene til en pleier i omsorgssektoren.

Et annet interessant tall er eierbrøken. I den foreløpige avtalen mellom Rollag og Flesberg skal Flesberg ha 66,6% av det fusjonerte selskapet og Rollag 33,4%. I det mye omtalte indikative budet fra Ringerikskraft antydes at i en fusjon med Ringerikskraft kan Flesberg bli verdsatt til 150 mill og Rollag til 50 mill. Altså 200 mill til sammen.
Så kan vi tenke oss følgende (meget sannsynlige) scenario: Først gjennomføres fusjonen mellom Rollag og Flesberg i samsvar med styrenes plan. Deretter fusjoneres det sammenslåtte selskapet med Ringerikskraft som fortsatt verdsetter selskapet til 200 mill. Men da får aksjonærene i Flesberg bare 66,6% av de 200 mill, og det er 133,2 mill. Ikke 150 mill. Og aksjonærene i Rollag får 33,4% av 200 mill. Det er 66,8 mill og ikke 50 mill. Følgelig er det overført verdier på 16,8 mill fra aksjonærene i Flesberg til aksjonærene i Rollag.

Jo, det er nok gode grunner til at styrelederen i Rollag ikke vil snakke om tall.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.