La oss se på fakta:

I NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt» som omhandler BPA kan vi lese at gjennomsnittlig antall BPA-timer på landsbasis er 45 timer pr. uke. I sitt høringssvar til denne NOU’en skriver Kongsberg kommune at de har 37 personer med BPA som har i alt 1781 timer pr. uke, noe som gir et gjennomsnitt på 48 timer pr. uke. Det kan neppe kalles å være vesentlig rausere enn andre kommuner.

Fra KOSTRA-tall kan vi finne at antall personer med BPA i Kongsberg har variert mellom 33 og 37 personer de siste 8 årene, altså en veldig stabil persongruppe.

Prisen for BPA-timer er kjent og relativt konstant fra år til år.

Regnestykket er enkelt: Antall timer pr. uke x antall personer x timepris x antall uker i året = kostnad for BPA

Hvordan det da er mulig at personer med BPA i månedsrapport etter månedsrapport i flere år trekkes frem som den persongruppen hvor budsjettet sprekker? I enhver annen sammenheng hadde dette blitt kalt mobbing, trakassering eller diskriminering.

For å sitere fra forvaltningsrevisjonsrapporten fra Viken kommunerevisjon fra oktober 2022 om tilbudet til fysisk funksjonshemmede i Kongsberg:

"Sett i sammenheng med den relativt stabile målgruppa over tid fremstår dette for revisjonen snarere som en underbudsjettering av disse tjenestene. (min utheving) Revisjonen mener det er uheldig at enkelte mottakergrupper og tjenester blir fremstilt som dyre i budsjettsammenheng, all den tid det er rettighetsfestet og krav om forsvarlige tjenester for de som trenger det."

Det eneste nye i siste månedsrapport er at nå blir også «boliger for funksjonshemmede, avlastning barn og unge» trukket frem som kostnadsdrivere.

Det finnes hyllemeter etter hyllemeter med rapporter, utredninger og tilsyn som viser at funksjonshemmede generelt, og utviklingshemmede spesielt, er mer utsatt for diskriminering, har dårligere boforhold, har en lavere yrkesdeltagelse, har dårligere helse, dårligere økonomi og mindre selvbestemmelse enn andre grupper i samfunnet.

Kongsbergs politikere og kommuneadministrasjon burde i langt større grad ta dette innover seg i et forsøk på rette opp denne uretten i stedet for å henge seg opp i en liten gruppe på 37 innbyggere som spesielt kostnadsdrivende i budsjettsammenheng.