Hva skal en tenke etter leserinnlegg på Numedalsnett og Laagendalsposten fra daglig leder i Nore Energi AS (NEA).

Jeg hadde i går fredag 31.01 et innlegg i Laagendalsposten og Hallingdølen. Skal ikke gjengi det her, men må nok komme innpå noe som jeg skreiv der etter hvert.

Dette er bra informert fra daglig leder i NEA, for lesere i Nore og Uvdal kommune (NUK).
Her kommer det fram opplysninger som medeier i Uvdal Kraftforsyning SA offisielt ikke er blitt informert om på årsmøter i UKF 2018 og 2019. Jeg kan lese nå «Da var hovedkontoret for nettet i hele Numedal lagt til Uvdal. Det var i januar 2018, altså for over 2 år siden.» Etter hvert kan jeg også lese detaljerte opplysninger fra styret i NEA med følgende sitat: «Uvdal sa 15. januar 2018 NEI til å utrede videre et Numedal Energi med de 4 e-verkene. Dette selv om hovedkontoret for nettet i Numedal var lagt til Uvdal.»

Åpenhet.
På årsmøte i 2018 fremmet jeg som medeier i UKF sammen med en annen medeier forslag med 11 punkter som ble vedtatt. Gjengir fullmakten og et vesentlig punkt under.

«Styret i Uvdal Kraftforsyning SA (UKF) gis fullmakt til gjennomføring av følgende oppgaver som gjelder både nett og kraft.»

• « Rapporten i forbindelse med samarbeidsprosjektet mellom e-verkene i Numedal må gjøres tilgjengelig for medlemmene i UKF. Det burde ikke eksistere noen hemmeligheter i rapporten ovenfor medlemmene i UKF».

Alle 11 punktene skulle besvares for eiere i UKF til innkallelsen til eiermøte.
Jeg stilte spørsmålet selv på årsmøte 2018 og 2019, om det var noe i forhandlingene mellom e-verkene i Numedal, som var viktige i denne prosessen for eierne i UKF, som kunne formidles til medeier på årsmøtet og svaret fra styret var NEI. Dette belyser at tidligere styret i Uvdal Kraftforsyning SA (UKF) og noen styremedlemmer som fortsatt sitter i styret i UKF, ikke har informert medeiere i Uvdal Kraftforsyning SA, men har holdt viktige opplysninger tilbake. Hva er da åpenhet? Når en nå får vite at UKF fikk muligheten til å ha hovedkontoret for nettdelen i Numedal, med kontor i Uvdal, ja da har faktisk et styre et stort forklaringsproblem for medeiere i UKF og med de medeierne som trodde på dette styret.

Som jeg skreiv i mitt leserinnlegg, er åpenhet viktig. Dette ser det ut til har vært profesjonelt gjort i Nore Energi AS. Da eier har fått vite dette i november. Da ser jeg at det ikke er bare ordfører, som er generalforsamling i NEA, men at kommunestyret er informert. «Åpenhet» ligger ute på nett og da regner jeg med at det har ligget ute før jul, men også at det kanskje skulle vært publisert på flere steder, så befolkningen i Nore og Uvdal hadde fått mer informasjon om dette.


Våren 2016 vedtok Stortinget endringer i energiloven. De nye bestemmelsene stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og all annen virksomhet og trer i kraft 1. januar 2021. Lovendringen omfatter alle nettselskap, uavhengig av størrelse.

NVE har foreslått nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Ny frist for høringsinnspill er 8. november 2019.

I Granavolden-plattformen besluttet regjeringen at krav om funksjonelt skille bare skal gjelde nettselskap med mer enn 10 000 nettkunder. Dette må gjennomføres ved en ny lovendring.

Hva er funksjonelt skille?
Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier av nettselskapet kan ha overordnet styring over de økonomiske rammene til nettforetaket, men kan ellers ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging og oppgradering av nettet.

I januar 2019 besluttet regjeringen i Granavolden-plattformen at krav om funksjonelt skille skal gjelde nettselskap med mer enn 10 000 nettkunder.
Krav om funksjonelt skille gjelder altså ikke NEA og UKF i sin nåværende situasjon.

Hva er selskapsmessig skille?
Selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper (selvstendige rettssubjekter) som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan eie enheter som driver med annen virksomhet. Med annen virksomhet menes all virksomhet som ikke er nettvirksomhet. Nettselskap kan ikke eies av enheter som driver med produksjon eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. Dette betyr som regel at nettselskapet enten må være et frittstående selskap, eller inngå som en selvstendig enhet i et konsern.

Her må NEA og UKF gjøre grep før 1.1.2021.
Det har UKF gjort og NEA gjør dette kanskje med Ringerikekraft AS. Da må det presiseres at de gjør det i et større selskap enn 10000 kunder og blir som følger av det styre i NEA sier.

Dette for at selskapene skal ha fysisk selskap skille er gjort fra myndighetene, for å problematisere for mindre e-verk. Dette for at selskapene ikke skal kryss-subsidiere, som det heter så fin mellom kraft, nett og fiber. Innenfor lover som er i dag, så kan jeg ikke forstå at dette hadde vært noe problem, men jeg er ingen jurist. Ut fra NVE er det krav om å være effektive og det er vel så bra, men de kriterier som legges til grunn må en spørre seg om er riktige. Skulle tro at NVE aldri har vært ute og sett dette i praksis. De setter kriterier og faktorer som legges til grunn som en ikke kan forstå er riktig i deres analyse. De som driver i energibransjen kjenner dette på kroppen og en kunne ha ønsket at for å bli ansatt i NVE, så skulle de ha vært tvangsplassert først noen år på energiverk, både på store og små for å få en forståelse på hvilket fantastisk arbeid som energibransjen gjør. Å forstå dette og ha kompetanse for dette, er vel her klinten skilles fra hveten, når medeier i UKF sammenligner dette med Terra saken.

Lokale arbeidsplasser.
Det er veldig bra at NEA beholder alle arbeidsplasser, selv om jeg kanskje synes dette virker rart med effektivitet fra myndighetene innen dette område. Dere beholder også kraftdelen som også er positivt. En slik løsning hadde jeg også oppe med flere forslag på årsmøtet i UKF i 2018 (11 punkter) med vedtak og sitter fortsatt på forslagene, som styre skulle jobbe med, men førte ikke fram, nå vet jeg hvorfor. Det som ble resultatet, ble solgt kraftportofølgen i UKF, som selvsagt ikke er så dårlig, men er et alternativ 2 og da skulle en tro at nedskjæring blir en konsekvens i selskapet av dette, når en tenker på effektivitet.

Flere aktører.
NEA skriver at flere aktører utenfor kommunen har vært kontaktet, men at dette ble det beste for ansatte og kommunen. Slik situasjonen er skal jeg ikke motsi dette, ut fra deres grundige arbeid. Det jeg synes er synd er at nærliggende energiverk ikke ønsker å gi samme muligheter som Ringerikekraft AS. Tenker da særlig på Glitre Energi (nett) AS, Midt Nett Buskerud AS og Hallingkraft AS. Dette da vi har nett som er sammenhengende med noen av disse aktørene.

Hvem skal et kommunestyre tro på?
Jeg er ingen klarsynt person, men dette må kommunestyret tenke nøye over selv.
«Medeier i UKF og tidligere erfaren politiker sier at dette er et vanskelig valg for kommunestyret og for de nye/yngre kommunestyre politikerne, men at de bør lytte til erfarne politikere». Da må en spørre seg, er du som en erfaren politiker «allviter» mener å ha bedre greie på dette, enn energibransjens kompetente folk? Det var vel ikke energibransjens kompetente folk i NUK som anbefalte Terra i sin tid. Din retorikk som er den samme som tidligere styreleder med styre i UKF er nok kanskje ikke det beste tror jeg, som medeier i UKF.

Det du skriver vil si at dersom, «en person som tenker å gå til doktoren eller en spesialist innen legefaget fordi han er usikker med sin helse, så kjenner han en erfaren politiker og spør han hva han synes». Da vet vel alle det beste alternative svaret kanskje, så tenk nøye gjennom saken, så treffer nok dere det beste valget den 10.02.2020.
Takker NEA ved daglig leder og styret for opplysninger som ikke er meddelt eiere av UKF.
Ønsker dere lykke til.