Statkraft: – Hyggelig at folk viser initiativ

Ifølge planen foreslås det et nytt kryss på fylkesvei 40 rett før innkjørselen til Hallandsgrend, og en bru over flomløpet nedenfor Rødbergdammen.

Ifølge planen foreslås det et nytt kryss på fylkesvei 40 rett før innkjørselen til Hallandsgrend, og en bru over flomløpet nedenfor Rødbergdammen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Statkraft har registrert det private forslaget om å legge anleggstrafikken utenom Rødberg sentrum, men er usikker på om det er gjennomførbart.

DEL

Laagendalsposten skrev nylig om et privat innspill fra Vidda Ressurs og Arnt Jacobsen om å legge hele anleggstrafikken fra det nye kraftverket utenom Rødberg sentrum i Nore og Uvdal.

Planen innbefatter blant annet ny bru, og dette forslaget er også blitt sendt til utbygger Statkraft og andre berørte instanser.

Anleggsperioden for det nye Nore 1-kraftverket er for øvrig stipulert til å vare i tre år, med en antatt byggestart sommeren 2016.

Prosjektleder Erik Juliussen i Statkraft sier han så vidt rukket å se på forslaget fra Jacobsen og Vidda Ressurs.

– Først vil jeg si at jeg synes det er veldig hyggelig at folk viser interesse for denne saken og at de viser initiativ. Jeg må understreke at jeg ikke har rukket å se på forslaget i detalj, men dette ligner på en variant som vi har sett på tidligere i prosessen, sier Juliussen

– Og med det mener du en variant som nå er forkastet?

– Det jeg kan si er at vi har sett noen utfordringer med den varianten. Blant annet er det en utfordring med en adkomsttunnel til et så viktig kraftverk som Nore 1 er, som ligger under den høyest regulerte vannstanden, sier prosjektlederen, som likevel understreker at både dette og alle andre forslag skal studeres på en seriøs og ordentlig måte.

– Burde slike forslag kommet til dere tidligere i prosessen?

Han drar litt på det.

– Vi er kommet langt i planleggingsfasen, så mye kan jeg si.

Tallene er blitt større

Denne uka kom det også kritikk fra Arnt Jacobsen for at Statkraft først la fram et anslag på mellom 80.000 - 120.000 kubikk masse som skal transporteres ut fra anlegget, for deretter i vinter å justere det opp til hele 250.000 kubikk.

Dette har prosjektleder Erik Juliussen i Statkraft følgende kommentar til:

– Nå er det sånn at vi først la fram en konseptstudie, der vi så på hvordan kan man bygge et eventuelt nytt kraftverk eller gjøre de nødvendige tiltak for å rehabilitere gamle Nore 1. Vi har sett på ulike alternativer og når vi har valgt å plassere kraftverket lengre inn, så er det mer stein å ta ut. Dette prosjektet har utviklet seg over tid og vi har vært veldig åpne, også med tall. Og nå er tallene blitt større, forklarer Juliussen.

God dialog med kommunen

Transportplanen som Statkraft jobber med, vil være en del av en detaljert plan for blant annet landskap og miljø som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene kan starte.

Utbyggeren regner med at denne er ferdig til sommeren, og deretter sender NVE ut planen til alle berørte instanser.

Sommeren 2016 har vært og er fortsatt målet for anleggsstart.

– Det vi trenger er en investeringsbeslutning internt fra styret i Statkraft om at kraftverket skal bygges, og at alle nødvendige godkjenninger er på plass. Det kan kommer skjær i sjøen, men planen er fortsatt å starte neste sommer, sier prosjektlederen.

Han berømmer også Nore og Uvdal kommune og andre instanser for en god dialog og stort interesse.

– Vi har ønsket å ha en god dialog med Nore og Uvdal kommune og har hatt det over lang tid. Jeg mener den har vært konstruktiv og de har vist en veldig interesse for dette. Det er jo fullt forståelig, med et så stort prosjekt rett utenfor stuedøra. Det er bra at kommunen er engasjert, avslutter prosjektleder Erik Juliussen i Statkraft.

De myke trafikantene

Torsdag arrangerte Statkraft et møte med Nore og Uvdal kommune og Statens vegvesen for å orientere om ulike alternativer for transport i anleggsperioden.

Og mens prosjektleder Erik Juliussen i Statkraft ikke har så lyst til å gå i detaljer om hva som ble sagt, er ordfører Eli Hovd Prestegården litt mer interessert i å lette på sløret.

– Det ble lagt fram flere alternativer, både å utbedre og klargjøre fylkesvei 120 for anleggstrafikk til et forslag om en slags flytebro som legges rett over dammen. Det finnes fordeler og ulemper ved alle alternativene, men for min egen del kan jeg si at en flytebru vil gi lite effekt i ettertid for Nore og Uvdal kommune, kommenterer Prestegården.

Hun legger til at både kommunen og Statens vegvesen ønsker et møte til om denne saken. Denne gang på Rødberg, slik at de kan befare selv rent "fysisk", som ordføreren uttrykker det.

– Mitt viktigste hensyn er til de myke trafikantene, for dette kan naturlig nok innbefatte skoleveien til en del av ungene på Rødberg. Overordnet kan jeg si at den beste løsningen for oss er den som ivaretar sikkerheten og som samtidig gir en varig verdi for kommunen i ettertid, sier Prestegården.

Hun mener også at kanskje Statkraft har begynt prosessen i litt feil ende.

– Det jeg savner er helheten og en riktig rekkefølge, for det er jo NVE som er myndigheten og som gir Statkraft spillerom i denne prosessen. Jeg savner et mer helhetlig opplegg for plangangen i dette. En overordnet detaljplan skulle kanskje ha kommet først, for nå blir det litt for stykkevis og delt, mener Nore og Uvdal-ordfører Eli Hovd Prestegården.

Hun er heller ikke så fornøyd med dialogen mellom Nore og Uvdal kommun og Statkraft som det kanskje Statkraft er.

– Dialogen mellom kommunen og Statkraft har vært grei nok, men vi har ikke vært like fornøyde hele veien. Vi har tidvis opplevd å ikke bli helt tatt på alvor når det gjelder vår bekymring for trafikkavviklingen, trafikksikkerheten i forhold til gående og syklende og det faktum at det er mange tusen lastebil-lass som skal fram og tilbake i deler av sentrum. Vi har også fått innspill fra berørte privatpersoner, blant annet huseiere i området, som føler de ikke har fått eller får tilstrekkelig informasjon. Dialogen med Statkraft lokalt har derimot hele tida vært veldig god, men så har vi vel også større forutsetning for å ha en felles virkelighetsoppfatning, vi som bor og lever her i det daglige. I tillegg forventer vi en rimelig kompensasjon for de ulemper det vil ha for nærområdene mens det skal sprenges i fjell og fraktes tusenvis av kubikk med stein, kommenterer Nore og Uvdals ordfører Eli Hovd Prestegården.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken