Norge skal gå til anskaffelse av nye stridsvogner til en kostnad på mellom 10 og 15 milliarder kroner. Det gir nye industrielle muligheter. Vi ser nå at en av de potensielle leverandørene presenterer store og helt nye muligheter for norsk industri, ikke bare i Buskerud, men også andre steder i landet – med et potensial for flere hundre nye arbeidsplasser.

Åpen konkurranse i forsvarsanskaffelsene sikrer best mulig materiell til Forsvaret til en best mulig pris. Konkurranse skaper i tillegg press på utenlandske leverandører for få på plass gjenkjøpsavtaler der norsk forsvarsindustri er godt involvert. Det gir Norge økt verdiskapning og økt nasjonal beredskap.

Årlig investerer Norge mange milliarder kroner i nye militære systemer for å kunne møte dagens og fremtidens sikkerhetsutfordringer. Det er Forsvarets behov som beskriver hva som skal kjøpes inn, mens det i stor grad er et politisk ansvar å tilrettelegge for at anskaffelsene gir verdiskapning for norsk industri.

Norsk forsvarsindustri er svært kompetent – og i mange tilfeller verdensledende. Vi har flere virksomheter i vårt fylke, hvor Kongsberg er flaggskipet. Som vi har sett i mediene ønsker Aker på Tranby å reposisjonere seg for forsvarsmarkedet etter at de mistet produksjonen av store konstruksjoner for oljeindustrien.

De fleste større norske investeringene gjøres fra utenlandsk industri fordi Norge som et lite land kun i begrenset grad kan dekke våre militære behov gjennom nasjonal industri. Til det er den industrielle basen for liten, samt at utvikling og testing av nye systemer er svært kostnadskrevende.

Norge stiller normalt krav om 100 prosent gjenkjøp når det anskaffes militært materiell fra utlandet. Dette innebærer at det skal foregå verdiskaping i Norge tilsvarende det beløpet Norge betaler for materiellet. De store investeringene må derfor gjennomføres slik at de legger et sterkt press på de utenlandske leverandørene for å bringe norsk industri inn som aktive deltakere i prosjektene, slik at teknologiutvikling og industrialisering gir den forventede verdiskapningen i Norge.

Statens normale anskaffelsesform er åpen konkurranse. Det sikrer best kvalitet, pris og leveranse. For forsvarsanskaffelsene er åpen konkurranse ett av verktøyene som legger press på de store internasjonale aktørene for nettopp å inngå gode gjenkjøpsavtaler til norsk industri. Industrien må altså løse gjenkjøpsforpliktelsen før de får en norsk signatur på kontrakten.

En svært viktig tilleggsdimensjon handler om nasjonal beredskap. Ved at norsk industri aktivt blir med i de store forsvarsinvesteringene, vil vi også bedre forsyningssikkerheten her hjemme. Om vi har nasjonal industri med kompetanse til å drive vedlikehold og senere oppgradering av systemene, gir det økt nasjonal forsyningssikkerhet og beredskap.

Nå må regjeringen legge til rette for åpen konkurranse – slik at Norge får de beste stridsvognene til en best mulig pris og med solid involvering av norsk forsvarsindustri.