Fagskolen dobler elevtallet

Av
Artikkelen er over 16 år gammel

Så sent som i desember sto Teknisk fagskole ved Tinius Olsens skole i fare for å bli nedlagt. Nå er nedturen snudd til kraftig opptur. Neste år vil elevtallet ved fagskolen være mer enn fordoblet.

DEL

Årsaken er at fylkespolitikerne til sist valgte å beholde fagskolen i Kongsberg, og legge ned fagskolen i Drammen. Overføring av elever, lærere og studietilbud fra Drammen til Kongsberg gir kraftig vekst for Fagskolen i Kongsberg. Samtidig er et nytt lovforslag sendt på høring. I forslaget sidestilles fagskolene med universiteter og høgskoler.

Bedre stabilitet

– Vi håper at usikkerheten rundt skoleslaget med dette er historie, sier rektor ved Tinius Olsens skole Finn Simensen.
Teknisk fagskole er en toårig teoretisk videreutdanning for personer med fagbrev eller tilsvarende arbeidslivserfaring. Fagskolen ved Tinius har i det siste hatt tre linjer, data, mekatronikk og maskin. Nå overføres ytterligere fem linjer fra Drammen, bygg, anlegg, automatisering, el-kraft og bilteknisk.
– Elevtallet ved Teknisk Fagskole i Kongsberg vil øke fra ca. 100 til langt over 200 neste år, dette er jo en formidabel vekst, sier Finn Simensen.
Foran høstens skoleopptak har allerede ca. 100 nye elever sagt ja til å begynne på første trinn, fortsatt er det kapasitet for ca. 20 elever til.
Stort sett alle elevene som hadde søkt om opptak ved Teknisk Fagskole i Drammen fra høsten, har takket ja til å begynne i Kongsberg. Elevene som har tilbakelagt første klasse i Drammen, får fortsette andre året i Drammen. Men deretter skal all teknisk fagskoleutdanning finne sted i Kongsberg.

Flere lærere

Med økningen i elevtallet følger også økning i lærerstaben. Kommende skoleår vil sju til ni lærere fra Drammen pendle til Kongsberg. Når skolen i Drammen er avviklet vil lærerstaben i Kongsberg ha økt med ca. 20 lærere.
– Samarbeidet med Drammen har vært veldig positivt og konstruktivt, selv om en kunne frykte konflikter i en slik situasjon. Vi vil derfor ha felles lærere neste skoleår, sier Finn Simensen.
– Men har Tinius kapasitet til å ta en så kraftig økning i elev- og lærertallet?
– Ja, vi har kapasitet, men det blir trangt.
Finn Simensen mener løsningen er en seier for næringslivet i fylket, for Buskerud og for skolemiljøet i Kongsberg

Den nye loven

– Den nye loven om fagskoler vil dersom den blir vedtatt, være en reform som gir fagskoleutdanningene offentlig anerkjennelse. Loven vil synliggjøre fagskoleutdanningen som en selvstendig og viktig del av det norske utdanningssystemet.
Fagskolen vil være et reelt alternativ til lengre utdanninger ved universiteter og høgskoler, opplyser Finn Simensen.
Etter den nye loven vil fagskolen ha en varighet fra et halvt til to år og være rettet mot et særskilt yrke.
Undervisningstilbudet vil i tillegg til tekniske fagskoler også omfatte videreutdanninger for helse- og sosialpersonell, ulike private utdanningstilbud, eksempelvis innenfor IKT, markedsføring, administrasjon og reiseliv.
– Vi synes det er spennende at det også åpner for andre typer utdanninger enn de tekniske. Vi har hatt flere henvendelser fra ulike miljøer som ønsker en teoretisk påbygging til sin praktiske erfaring. Dette kan skolemiljøet i Kongsberg være med på å bygge opp, sier Finn Simensen.
Tidligere Tinius Ressurs, fra nyttår Opus, kan være en aktør, en annen kan være Dyrmyr videregående skole.
– Det vil være et stort stykke arbeid å lage læreplaner for disse tilbudene, men dette er noe skolemiljøet på Kongsberg har erfaring med, sier Finn Simensen

Ny finansiering

Hele skoletilbudet legges opp etter en modell som finnes i en rekke andre OECD-land. Et nyopprettet nasjonalt organ skal godkjenne fagskoleutdanningen etter den nye loven. Finansieringsordningen for fagskolene legges om til en statlig tilskuddsordning basert på antall studenter i utdanningene.
– Vi håper Buskerud fylkeskommune fortsatt vil se det som en viktig samfunnsmessig oppgave å drive fagskole, selv om finansieringsordningen blir en annen. Vår erfaring er at dette utdanningstilbudet er viktig for fylkets innbyggere og næringslivet. Det er en etterspurt utdanning som tilfører bedriftene en raskt anvendbar kompetanse, sier rektor Finn Simensen.

Artikkeltags