Det er mye snø og det fører til mer vilt langs veiene, som Lp også skrev i forrige uke.

Varsellamper

Også i Flesberg er det mye problemer med vilt langs veiene, og nå skal strekningen fra Lampeland til Flesberg på fylkesvei 40 forsterkes med mer varsling langs veien.

Det dreier seg om elgskilt med varsellamper.

– Dette er en utsatt strekning, sier skogbrukssjef Lars Letmolie.

– Meld fra!

Skogbrukssjefen minner samtidig om at folk må huske å melde fra når man er uheldig og kjører på vilt, slik man er pliktig til.

– Senest i høst fant vi en død elgokse etter en påkjørsel i Svene, forteller han.

Dette var en episode som ikke ble meldt inn, og som ble oppdaget takket være et vitne som så det hele. Elgen ble funnet død noen hundre meter fra veien.

Hva skal du gjøre ved viltpåkjørsler?

Dette sier dyrevelferdsloven:

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Dette sier vegtrafikkloven:

§ 12. Plikter ved trafikkuhell.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dette gjør du på stedet:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen.
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.
  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv. Men for bl.a. tamrein og hjortevilt gjelder dette bare hvis det ikke lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Avlivning av hjortevilt og tamrein krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

Kilde: Mattilsynet og Lovdata