Vil slå sammen Kongsberg og Flesberg. Rollag og Nore og Uvdal blir også ett kontor

Politimester Christine Fossen er klar i sine forslag. Det kommer til å forsvinne lensmannskontorer i vårt distrikt.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

KONGSBERG: Hun foreslår blant annet å slå sammen Kongsberg og Flesberg. I tillegg blir Rollag og Nore og Uvdal ett kontor. I det nye forslaget blir det et «Kongsberg politidistrikt», som skal ha det overordnede ansvaret for det sammenslåtte kontoret i Nore og Uvdal og Rollag, samt Flesberg som slås sammen med stasjonen i Kongsberg.

Fossens reviderte forslag skal sendes til Politidirektoratet førstkommende torsdag, og hun har i dag møte med politimesterne i Sør-Øst politidistrikt.

For resten av Buskerud foreslår politimesteren fire nye politidistrikter: Eiker, Hønefoss, Drammen og Hallingdal.

Les også: Vil ha fire lensmanns- og politistasjonsdistrikter

– Nok en gang er det Nore og Uvdal som blir skadelidende

Fornøyd, så langt

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand (Sp), er glad for at politimesteren har gått litt tilbake på alle forslagene som ble lagt fram i starten av denne prosessen.

– Da vi var på møte med politimesteren mandag, så fikk jeg inntrykk av at hun har hørt på våre innspill og tatt det med i sin vurdering før hun la fram dette nye forslaget. Så for Kongsbergs del ser dette veldig greit ut. Men jeg har stor forståelse for at ordførerne i Rollag og Flesberg ikke er så fornøyde med å miste lensmannskontorene sine, sier Sand.

Hun er derfor svært opptatt av at politistasjonen i Kongsberg får så mange funksjoner som mulig. Ikke minst retten til å utstede pass.

– Når forslaget også innebærer sammenslåing av lensmannskontorene i Rollag og Nore og Uvdal, må vi jobbe for at Kongsberg også får beholde funksjonene de har for sivil rettspleie, som for eksempel pass. Det blir helt unaturlig hvis innbyggerne i Nore og Uvdal må reise helt til Drammen for å få pass, sier hun.

Sand er også opptatt av at Kongsberg har et internasjonalt næringsliv, som ofte trenger nødpass.

– Å ha en så fullverdig politistasjon som mulig i Kongsberg, er svært viktig for alle i byen, men også for nabokommunene. Derfor kommer vi til å jobbe ut ifra det i tida framover, fortsetter Sand.

Les også: To av tre ut i Numedal?

Pass-krangel om nærpolitireformen 

Nært politi

Politimesteren i Sør-Øst skal innen 15. desember oversende sin tilrådning til ny tjenestestruktur i Sør-Øst politidistrikt.

Tilrådningen tar utgangspunkt i hovedmålene for Nærpolitireformen som sikrer at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.

Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Les også:  Hyttefolket ut mot politireformen

Ingen dramatikk i politiets statistikk

Grundig prosess

Tilrådningen ble behandlet mandag 12. desember i politimesterens styringsgruppe, som består av representanter fra kommunene i Sør-Øst, ansatte og hovedverneombud, før den oversendes Politidirektoratet innen 15. desember.

– Det har vært en grundig prosess både internt i politiet og ikke minst opp mot kommunene i dette arbeidet.  Vi har fått inn mange innspill både fra egne ansatte og fra kommunene. Vi har mottatt i overkant av 40 høringssvar fra kommuner og andre samarbeidspartnere. Disse er alle gjennomgått og tatt med i vurderingene, sier Fossen i en pressemelding.

Les også: Frykter dårligere nærpoliti

Færre lensmannskontorer

Tilrådningen legger opp til at politidistriktet vil bestå av 25 tjenestesteder, organisert i 13 tjenesteenheter. Det innebærer en reduksjon på 18 kontorer i de fire tidligere politidistriktene i Sør-Øst.

– Jeg mener tilrådningen ivaretar en god framtidig organisering av distriktet. Det er mange hensyn å ta – både nærhet til innbyggerne, beredskap og ikke minst kapasitet til å jobbe smart og bedre i tiden som kommer, fortsetter hun.

Engasjerte lokalpolitikere

Politiet er avhengig av et godt samarbeid med kommunene for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Det skal legges til rette for et enda tettere og mer strukturert samarbeid mellom politiet og kommunene, derfor er styrking av samarbeid med kommunene en sentral del av nærpolitireformen.

– Jeg har møtt veldig mange lokalpolitikere de siste månedene, og setter veldig pris på det engasjementet som har vært rundt fremtidig organisering av distriktet. Jeg vil gjerne rose kommunene for det engasjementet som er vist, og takk for alle gode innspill som har kommet inn underveis, fortsetter Fossen.

Beslutningen om endelig struktur blir fattet av Politidirektoratet i midten av januar. Det kan med andre ord komme endringer i den tilrådningen som nå ligger på bordet.

 

Artikkeltags