Skal slutt­be­hand­le KKP i kveld

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ons­dag kveld slutt­be­hand­ler kom­mu­ne­sty­ret Kunn­skaps- og kul­tur­torg Vest­si­da. Se direkte overføring fra kommunestyret. (Dessverre fungerer ikke kommunens løsning på iPad og iPhone).

DEL

Du kan følge kommunestyret på Kongsberg direkte via videoen øverst på denne siden. Kommunens leverandør har dessverre ikke klart å ordne problemene med video på Apple-produktene, slik som ved siste kommunestyremøte.

Tar stilling til byggesøknad

Kongs­berg-po­li­ti­ker­ne skal ta stil­ling til byg­ge­søk­na­den for det plan­lag­te pro­sjek­tet i Hasbergtjerndalen.

Se alle sakene som skal behandles her!

Et­ter en lang pe­ri­ode med til­pas­nin­ger og end­rin­ger er byg­get nå ak­sep­ta­belt for an­tik­va­ris­ke myn­dig­he­ter. Det er ven­tet at byg­ge­søk­na­den får fler­tall på kvel­dens møte på Be­ta­nia. I sam­me møte skal po­li­ti­ker­ne også ta stil­ling til en leie­kon­trakt Kongs­berg kom­mu­ne kan inn­gå for Musikkteatret Kongs­berg. Det­te er kul­tur­de­len av KKP.

Ville utsette

I for­mann­ska­pet øns­ket fler­tal­let å ut­set­te sa­ken til det er klart om sta­ten sier ja og høy­sko­len kan flyt­te til Hasbergtjerndalen. Mind­re­tal­let an­ket ut­set­tel­sen og et fler­tall kan kom­me til å rea­li­tets­be­hand­le leie­kon­trak­ten un­der ons­da­gens møte.

Møtet overføres også direkte her!

Artikkeltags