Rovviltnemnda i region 2 viser til at gaupebestanden ligger under det nasjonalt fastsatte målet for regionen, skriver Fylkesmannen på sine nettsider. Det blir derfor ingen gaupejakt i 2018.

«For å sikre at bestandsmålet nås før jakt i 2019 finner nemnda ikke grunnlag for å åpne for kvotejakt på gaupe i 2018. Beslutning om ikke å åpne for jakt er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.» skriver Fylkesmannen.

I rovviltnemndas møte denne uka hadde utvalget to alternativer: Å droppe kvotejakt på gaupe, eller ha en veldig lav kvote (inntil seks dyr).

I saksframlegget går det fram at det fortsatt er tap av sau på utmarksbeite, men at det er en nedgang i påviste skadetilfeller med gaupe som tapsårsak.

LES OGSÅ: