En utredning om etterbruk av Kongsberg sykehus er nå på høring. Seks alternativer er vurdert. Ingen er anbefalt framfor de andre.
Hospitalet AS har laget utredningen.

Alternativ 1

En ren videreføring av dagens polikliniske- og dagbehandlingsaktivitet. Vurderingen er at når det gjelder dagbehandling virker det realistisk å videreføre dette tilbudet som hovedsakelig består av dialyse og infusjonsbehandling. Av dagens polikliniske aktivitet vil noe følge med til det nye Buskerudsykehuset, da en del besøk er knyttet til innleggelser.
Videre utredning vil vise om dette betyr en reduksjon i den polikliniske aktiviteten eller om denne skal økes på andre områder.

Alternativ 2

Kongsberg distriktsmedisinske senter. Etter modell av Hallingdal sjukestugu.
Dette innebærer et bredt poliklinisk spesialisthelsetjenestetilbud.

Alternativ 3

Dagkirurgisk tilbud ved alternativ 1 og 2.
Løsningen betyr i praksis at ortopedene ved Buskerudsykehuset har en turnus der de enkelte dager opererer på Kongsberg. Dette vil også gjelde for anestesileger.

Alternativ 4

Østfoldmodellen. Med dette menes de tilbudene som blir gitt i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Askim. For Kongsberg vil dette bety at man beholder eksempelvis CT, røntgen, dialyse, laboratorium og blodtapping.

Alternativ 5

Flytting av all somatisk aktivitet til Buskerudsykehuset.
De funksjoner som da vil bli liggende i Kongsberg er Kongsberg distriktspsykiatriske senter og ambulansestasjonen.

Alternativ 6

Kombinert modell.
Det bør utredes opprettholdelse av døgnplasser knyttet til elektiv (planlagt) ortopedi og spesialisert rehabilitering.