I tillegg må han erstatte utlegg på 43.854 kroner som kjøper har hatt.
Kjøperen krevde primært salget hevet. Han skulle ha tilbake kjøpesummen på 1.458.000 kroner. I tillegg kom krav om erstatning begrenset oppad til 210.456 kroner. Disse kravene nådde han imidlertid ikke fram med i retten.

– Spesiell lukt

Det var i begynnelsen av 2001 kongsbergmannen ble oppmerksom på at huset var til salgs. Han sa til husselgeren at han var interessert i å kjøpe huset på stedet. Selgeren svarte at dette var greit forutsatt at kjøper ville tilby en pris som gjorde det forsvarlig for ham å avlyse visningen dagen etter. Etter forhandlinger ble partene enig om at prisen skulle være 1.480.000 kroner.
Huset ble overtatt i juni. Noen dager etter ble de nye eiere oppmerksom på en spesiell lukt i 2. etasje. Samtidig ble deres datter syk. De forsøkte å vaske og lufte, uten at dette hjalp. En takstmann ble rekvirert for å sjekke problemet, men fant ikke ut av hva årsaken kunne være.
Et drøyt år etter overdragelsen fikk kjøper et firma og en takstmann til å undersøke årsaken til lukten.

– Etter salget

Husselgeren kunne under en befaring ikke skjønne at det var lukt i huset. Det viste seg at kjøper før en befaring hadde fuget igjen mellomrom mellom vegger, tak og gulv med silikon. Partene kom derfor ikke til enighet under befaring.
Senere engasjerte huskjøper ytterligere en takstmann. Da saken kom opp i Kongsberg tingrett framholdt han at huset hadde skjulte muggskader i takkonstruksjonen. Denne mangelen må sies å være så vesentlig at kjøper har krav på å få kjøpet hevet, mente han.
Husselgeren på sin side hevdet at det ikke var ført noe bevis for at det eksisterte noe skade på eiendommen og at det dermed ikke foreligger noen kjøpsrettslig mangel. Huskjøper har videre brukt urimelig lang tid på å få luktproblemene undersøkt.

Burde ha gjort mer

Etter bevisførselen legger retten til grunn at det er overveiende sannsynlig at det foreligger en skjult vekst av muggsopp i et soverom og det tilstøtende loftsrom. Muggsoppforekomsten skyldes for dårlig lufting. Husselgeren har anført at dette forholdet må ha inntrådt etter at eiendommen ble solgt.
Retten, administrert av dommerfullmektig Joakim Bakke-Nielsen, er kommet til at dette er en kjøpsrettslig mangel som må erstattes, men det gir ikke grunnlag for heving av kjøpet. I denne saken har kjøperen ikke sannsynliggjort mangelen utover det ene soverommet i 2. etasjen og loftsrommet. Huskjøper burde ha foretatt ytterligere undersøkelser for å få avdekket omfanget av muggskaden.
Etter en samlet vurdering er retten kommet til at huskjøper gis 150.000 kroner i prisavslag på kjøpesummen. I tillegg kommer erstatning for utlegg på 43.854 kroner. På den annen side må huskjøper betale selger 45.558 kroner i saksomkostninger.