Vinmonopolets søknad om å få flytte fra Vestsida til Nymoen fikk sin avklaring i siste kommunestyremøte. Et nesten samlet kommunestyre gikk for å si nei til søknaden om flytting og dermed forblir Polet på Vestsida, i hvert fall fram til ny søknad måtte dukke opp.

Akkurat på hvilken side av Lågen polet skal ligge, er i seg selv ikke så viktig for de fleste i Kongsberg. Vi finner det uansett! Det som derimot også saken inneholdt, var hvordan Kongsberg skal utvikle seg som handelsby og i hvilken grad skal vi bruke de politiske verktøyene til å stimulere en utvikling i en bestemt retning?

Vi vil gjerne sortere noen argumenter knyttet til utviklingen av både på Nymoen og Vestsida.

Nymoen:

Varehandel og butikker i norske byer er under press. Inntrykket man kan få om at Nymoen overlever uansett, stemmer ikke. Netthandelen øker og i tillegg tar mange turen til store kjøpesentra utenbys. Dette merker også Nymoen som byens handelssentrum. Tomme butikklokaler og reduksjon i antall butikker er noe av bildet som slår oss. Handelen må samles for å overleve sier de som kjenner bransjen godt.

Med bakgrunn i dette, kunne en flytting av Polet til Nymoen hatt en effekt også for andre butikker. Flere kunder på Polet, flere kunder i butikkene rundt, enten Polet ligger her eller der. I tillegg, det kan godt være at flere gjennomreisende/turister/hyttefolk hadde stoppet hvis en kunne få et større varetilbud samlet på ett sted.

Vi vil snart få til behandling en handelsstrategi for Kongsberg og her må en forutsette at en bruker politikkens verktøykasse slik at vi kan stimulere til utvikling av Nymoen som handelssentrum framover.

Det har vært unison politisk enighet om at handel skal foregå i sentrum og ikke tillate detaljhandel utenfor bykjernen. Dette har vært et godt virkemiddel for å holde liv i butikkene i sentrum, men fører opplagt til at flere reiser ut og handler i storbutikker andre steder. Dette er et eksempel på prinsipper som vil bli diskutert og som vil slå rett inn i utviklingen av ikke minst Nymoen.

Vestsida

Andelen butikker som har blitt borte de senere årene er flere på Vestsida enn Nymoen, til tross for Polets tilstedeværelse.

Det Vestsida trenger, er noe mer enn Polet.

Høyres viktigste vektlegging i denne saken er at nå MÅ det skapes et politisk flertall for å få til den nødvendige vitalisering og utvikling på Vestsida. Vestsida må forvente at kommunestyret finner gode løsninger for å få til dette basert på private og offentlige initiativ. Vestsida fortjener det beste og at vi også tar vare på historien.

Vi må ha en positiv innstilling til de prosjekter som kommer og bidra til at disse kan realiseres. Dette i stedet for å stikke kjepper i hjulene i siste øyeblikk ved sluttbehandling av reguleringsplaner. Det politiske flertallet har gjort dette ved flere anledninger og dermed er prosjekter ikke blitt lønnsomme og heller ikke realisert. Det går ikke an å argumentere for at en vil ha liv på Vestsida, derfor skal polet være der og så samtidig være imot dem som vil få til noe.

Vi må videre se på kravene til hva slags virksomhet som skal være i 1. etasje i gårdene på Vestsida og hvilken geografisk avgrensning det i tilfelle skal være for disse. Alle er enige om at gater med tomme butikklokaler ikke er attraktivt eller ønskelig.

Vi må se på parkering herunder Kirketorgets rolle, kjøremønster, boligutvikling og bruk av kommunens bygg, utviklingsmuligheter for universitet og fagskole, industriens behov osv.

Et samlet kommunestyre støttet Høyres tilleggsforslag hvor det ble pekt på viktigheten av at Vestsida får utvikle seg gjennom byutviklingsprosjekter som kan realisere bolig-, nærings- og kulturbygg som bringer vekst og aktivitet til bydelen.

Vi håper at vedtaket om Polets plassering kan bidra til at Vestsida utvikler seg og skaper ny historie for Kongsberg. Hele området rundt Nytorget representerer en mulighet for utvikling av bydelen og da kan vi ikke kun tillate og bygge på en måte som en gjorde for hundre år siden. Her må vi bygge en helt ny og tidsriktig bygningsmasse som en om 100 år vil se tilbake på som historieskapende. Vestsida fortjener bedre enn stilkopier av det som allerede er der.