Kommunestyrets flertall har nå vedtatt at Rødshøgda kan bygges ut uten å det må være etablert sammenhengende gang/sykkelveg til sentrum. Ungdomsskoleelever og alle andre må sykle og kjøre elsparkesykkel i veibanen for å komme til skole eller sentrum. Kongsberg Arbeiderparti foreslo en løsning med et spleiselag mellom det offentlige og utbygger kombinert med krav om gang/sykkelvei. Bare SV og en fra Kongsberglista støttet Arbeiderpartiets forslag. Heller ikke Miljøpartiet De Grønne ønsket å stille krav.

Rødshøgda er regulert med et potensial for opptil 400–500 boenheter eller opptil 800 innbyggere. Dette medfører mange trafikkturer, kanskje 1.500 daglig. Dårlig busstilbud, for lang avstand til å gå og dårlig sykkelinfrastruktur, betyr at de fleste turene vil skje med bil. Alle disse i tillegg til biltrafikken som allerede er på Lurdalsveien. Resultatet blir mye trafikk, dårlig trafikksikkerhet, fare for ulykker og enda farligere skolevei for dem som i dag bruker Eikerveien eller Lurdalsveien som skolevei.

Det er også spørsmål om Rødshøgda blir et framtidsretta boligfelt. Mange av de unge som skal etablere seg ønsker kort vei til sentrum og godt kollektivtransporttilbudet. Dette kan Rødshøgda ikke tilby, men trygg og effektiv sykkelvei ville vært et alternativ. Uten spleiselag og krav til utbygging før boligene tas i bruk, vil det trolig ta lang tid før gang/sykkelveien bli realisert. Kongsberg Arbeiderparti håper Rødshøgda blir et godt boligområde, men det vil bli enda bedre med trygg gang/sykkelvei.