I ulike leserbrev om fusjonen mellom Rollag og Flesberg everk er også nevnt nettleia til Nore Energi som ennå ikke er blitt redusert etter aksjebyttet med Ringerikskraft. Jeg vil som daglig leder i Nore Energi AS ikke her mene noe om den pågående prosess mellom aksjonærene innad i Flesberg Everk. Som daglig leder i Nore Energi kan jeg likevel komme med noen fakta til debattantene:

Nettleia er som korrekt anført forskjellig mellom Ringerike og Nore i dag. Nettleia er avtalt skriftlig mellom partene at skal samordnes fra 1. januar 2021, dvs fra kommende årsskifte. Dette er helt i tråd med innspill som kom fra Nore Energi i den prosess som vi gjorde under selekteringen av aktuelle samarbeidspartnere i 2019.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har for øvrig i forskrift fastsatt at ulik nettleie ved oppkjøp og sammenslåing kan opprettholdes i en overgangsperiode på inntil syv år.

Også vaktberedskap og arbeidsplasser er omtalt i ulike innlegg. Her i Nore var fokuset «Hva er best for kundene, ansatte og eier?» og vi gjorde vårt valg ut fra det. For å ta vare på kundene i Nore var fortsatt lokal døgnvakt en selvfølge. Det har vi fortsatt.

For øvrig er antall årsverk økt her på Rødberg økt etter aksjebyttet mellom Nore og Uvdal kommune og Ringerikskraft.