Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker vi verdighet i helse og omsorg samt eldreomsorgen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er et spørsmål jeg har stilt flere ganger.

Folk flest er vel lei av den evige debatten om merforbruk på grunn av stadig underbudsjettering.

Etter 10 år i eldrerådet har nå også jeg endelig forstått hvorfor dette skjer. Man budsjetterer etter en pleiefaktormodell, så mange beboere med en faktor på erfaringsmessig 0,7 gir behov for så mange pleiere. En minst 30 år gammel modell arvet fra sykehussektoren og før Samhandlingsreformen ble introdusert og hvor kommunen fikk overført både mer ansvar og flere oppgaver.

Kravet til å få en sykehjemsplass er stadig blitt hevet slik at når man endelig blir tildelt en plass, så er man omtrent 100% pleietrengende, mens pleiefaktoren tilsier kanskje 70 %. Dette gir allerede et misforhold.

Ellers lever vi nå heldigvis i snitt 10 år lenger enn for 30 år siden, men nå kanskje med flere sammensatte sykdommer eller helse- utfordringer. Helsefagarbeiderne er opplært til å gi kvalitative og gode tjenester noe de setter sin ære i å utføre. Med det tidspresset som i dag råder på institusjonene kan det dessverre skje at man glemmer han Ola som for 2 timer ba om hjelp for et besøk på toalettet, som i snitt kanskje tar 10 minutter og nå blir det heller 2 timer til bading og klesskifte.

Leser man lovverket og spesielt Helse og Omsorgsloven, sist redigert i 2020, så ser man at man skal gi individuell behandling i samråd med beboer eller verge.. Altså man setter krav til medinnflytelse . Når ble det tid eller muligheter for en tur i frisk luft eller en samtale.?

Kongsberg kommune mottok , som jeg husker og reagerte på , en invitasjon til opplæring, innføring i ny modell for budsjettering, som skulle basere seg på disse nye prinsippene, individuell og medinnflytelse, og jeg vet at det er kommuner som har tatt ny modell i bruk med positive erfaringer Dessverre takket Kongsberg kommune nei til denne invitasjonen.

Rådmannen foreslår nå å åpne Edvardsløkka 1/1- 2022. I utgangspunktet så skulle Edvardsløkka åpne nå til sommeren, uten tilførsel av friske penger, men nå tenker man å innpasse pengebehovet i kommunens budsjett for 2022. På sikt skal Edvardsløkka ha 48 plasser, men med muligheter for inntil 200 plasser. Man legger opp til det beste for beboerne, både hva gjelder det sosiale og det mest moderne av tekniske hjelpemidler, da det her er meningen å bli boende livet ut. Dessverre ønsker man ikke å åpne for innlån og begrunner det med arbeidsmengden for kommuneadministrasjonen. I dag opererer man med innlån ved dagens omsorgsboliger.

Kommunestyret har ganske nylig vedtatt at innlånsordningen skal opprettholdes ved kommunens omsorgsboliger. Ønsker rådmannen nå en omkamp på ordningen?

Med en antatt husleie på ca 12-15.000 pr. mnd. begrenser man søkermassen og det blir bare de mest velstående som har råd til å bo der. Med et snitt på 500.000 i innlån x 48 plasser så innbetales 24 millioner. Med et snitt på 1 mill. så blir summen 48 millioner i redusert gjeld for Kongsberg kommune.

Med en forventet renteøkning, så er det bare å gjette hvor mye dette kan utgjøre for gjeldsrentebelastningen for Kongsberg kommune.

Da vi sist hadde gjennomgang av innlånsordningen i kommunestyret 2020 så ble heldigvis politikerne klar over at ordningen var fordelaktig både for beboer og for kommunen. Husk at det legges ikke opp til stor utskifting av beboere på Edvardsløkka. Her er det meningen å bli boende livet ut.

Eldrerådet håper at politikerne ser verdien i å opprettholde verdigheten for byens innbyggere.

Vi får vel alle behov for tjenester fra helse og omsorg en vakker dag.

Kommentarer til denne saken